Julgranar, glögg & pepparkakor

Även i år fortsätter vi traditionen med julgransresning den 1:a advent, d v s söndagen den 3 december. Granar till samtliga hus kommer att finnas för avhämtning på gräsmattan utanför Mäster Eriks plan 12. Julgransbelysning finns i respektive hus. Klockan 15:00 bjuds det på glögg och pepparkakor på gården hos Björken 3 (Mäster Palmsgatan 7).

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma!

Avgiftshöjning 2018

Från och med den 1/1 2018 höjs avgiften med 3 %. Den senaste höjningen var 2017, då låg den på 4 %. Höjningen görs mot bakgrund av höga underhållskostnader framöver (t ex fortsatt relining), utöver normala kostnadsökningar.

Relining av vertikala rör 2018

Reliningen av de horisontella rören under källaren närmar sig sitt slut och såväl budget som tidsplan har hållits. Tyvärr har det under arbetets gång uppdagats att de vertikala rören i huset är i lika stort behov av åtgärd och vi har därför bestämt att utvidga reliningsprojektet till att omfatta alla avloppsledningar. Vår entreprenör Repipe kommer påbörja etapp 2 med relining av vertikala stammar i februari 2018 och arbetet beräknas vara avslutat före sommaren. Vår konsult Bengt Mattsson kommer också fortsatt vara projektledare.

Under etapp 2 kommer tillträde krävas till varje lägenhet under ca 3-4 dagar för att kunna åtgärda alla avloppsstammar, men reliningen kommer inte kräva någon åverkan så fuktspärrar och ytskikt hålls intakta. Precis som tidigare kommer ledningarna i badrum och kök inte att kunna användas under den tid som arbete pågår i lägenhet och tillhörande stam. Dock kommer avloppet endast vara avstängt under dagtid. Mer information och husmöte kommer när vi närmar oss startdatum för arbetet!

 

Huskurage – vid oro för våld

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer, genom att ge grannar verktyg att agera. Styrelsen har antagit deras policy, som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro över att någon är i fara.

Läs mer om vad just du kan göra för att rädda liv i vår policy här.

Det går också bra att kontakta styrelsen om du befarar att någon i ditt hus far illa.

Gemensam trädgårdsdag 22/10

Söndagen den 22 oktober är det dags för årets sista gemensamma trädgårdsdag, då samtliga hus hjälps åt att göra fint i våra trädgårdar. Det kommer att finnas två containrar på plats, en utanför Tallen 3 och en utanför Björken 7, som i första hand ska rymma trädgårdsavfall. Efter avslutad trädgårdsdag, cirka kl 14.00, är alla välkomna på korvgrillning i trädgården till Björken 6, där det kommer att finnas mat och dryck på plats.

Vi hoppas som vanligt att så många som möjligt kan komma!

Vi välkomnar Hagtorn Fastighetsservice

Föreningen har upphandlat en ny fastighetsskötare och det blev Hagtorn Fastighetsskötsel som hade det vinnande anbudet. De började sitt uppdrag den 1 juni.

Felanmälan görs antingen på 040 – 618 84 64 dygnet runt (jour 16-07 debiteras dock extra) eller via mail på felanmalan@hagtornservice.se.

De kommer att gå en tillsynsrunda varje vecka i alla hus och trädgårdar, samt hjälpa såväl föreningen som medlemmarna med mindre reparationer och dylikt. Nedan följer en lista över vad de kommer att ansvara för;

Tillsynsrundan
Kontroll av belysning utomhus 1 g/vecka
Kontroll av Stuprör 1 g/vecka
Renhållning hårda ytor 1 g/vecka
Renhållning sopstation 1 g/vecka
Tillsyn av inredning, utrustning etc. 1 g/vecka
Kontroll av belysning & tidur 1 g/vecka
Byten av lampor, lysrör & tändare 1 g/vecka
Smörjning & justering av dörrstängare, gångjärn & lås. 1 g/vecka
Renhållning rabatter 2 g/mån
Kontroll av dagvattenbrunnar 1 g/mån
Kontroll av ventilation gemensamma utrymmen 1 g/mån
Kontroll av värme & VVS 1 g/mån
Renhållning av alla ytor utomhus vår/höst 2 g/år
Avläsning vattenmätare 1 g/år
Vid behov
Namnbyten på dörrar & porttavlor. vid behov
Anslå meddelanden vid behov
Klottersanering vid behov
Vinterrenhållning
Snöröjning vid behov
Halkbekämpning vid behov

Stadgeändring på gång

De senaste åren har ett moderniseringsarbete gjorts avseende de två lagar som reglerar det mesta inom en bostadsrättsförening; Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar (LEF). Detta har lett till en del ändringar som bland annat påverkar tid för kallelse, ombud och biträden samt när handlingar som exempelvis årsredovisningen ska hållas tillgängliga till medlemmar innan årsstämman. Detta innebär i sin tur att vi behöver justera våra stadgar vilket kommer att föreslås på årsstämman den 18 maj.

En stadgar är lite som en grundlag för en förening och en ändring kräver två på varandra följande stämmobeslut för att gå igenom. Det sista beslutet kräver dessutom ett bifall av minst två tredjedelar av de närvarande. Då det inte är bråttom att få igenom de föreslagna ändringarna kommer vi, om den ordinarie stämman i år biträder beslutet med enkel majoritet, att föreslå först på nästa ordinarie stämma 2018 att klubba igenom beslutet.

Förändringarna som föreslås är följande;

§26. Andra styckets andra mening:

"Minst en månad före ordinarie föreningsstämma dock senast före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning som skall omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse."

ersätts med

"Minst sex veckor före ordinarie föreningsstämma dock senast före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning som skall omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse."

§29. Tredje styckets första mening:

"Revisionsberättelsen skall avges varje år senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock senast den 30 april."

ersätts med

"Revisionsberättelsen skall avges varje år senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma, dock senast den 30 april."

§29. Fjärde styckets första mening

"Årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorernas anmärkningar samt styrelsens förklaring däröver skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de skall behandlas."

ersätts med

"Årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorernas anmärkningar samt styrelsens förklaring däröver skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma, på vilken de skall behandlas."

§33. Första styckets andra mening:

"Kallelse skall ske till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post-befordran senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma, dock tidigast fyra veckor före stämman."

ersätts med

"Kallelse skall ske till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post-befordran senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma, dock tidigast sex veckor före stämman."

§34. Femte stycket:

"Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, närstående, eller annan medlem får vara biträde."

ersätts med

"Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, närstående, eller annan medlem får vara biträde. Biträde har yttranderätt.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman."

§36. Tillägg efter andra stycket:

"Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen."

Här nedan kan ni ladda hem förslaget i sin helhet med de föreslagna ändringarna kommenterade:
Föreslagen stadgar för Brf Malmö Nya Egnahemsförening 2017

Föreningens nuvarande stadgar hittar ni här.

Läs mer om lagändringen hos Fastighetsägarna eller hos organisationen Bostadsrätterna.

Uppföljning av OVK

Under våren 2016 utförde Simab den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i samtliga hus. Vi fick då fler anmärkningar än tidigare år, vilket delvis berodde på att våra skorstenspipor konstaterades vara otäta. Detta innebär att vi inte längre kan ansluta aktiva, mekaniska fläktar såsom köks- eller badrumsfläkt och att befintliga sådana fick en anmärkning med krav på åtgärd.

Under hösten och vintern har nästan alla berörda medlemmar åtgärdat anmärkningarna, med vissa undantag där åtgärd skulle innebära en avsevärd försämring av ventilationen eller där det faktiskt inte varit möjligt att åtgärda av byggnadstekniska skäl. Styrelsen har under den här perioden fört en dialog med Malmö stad som är tillsynsmyndighet, om vår situation och om hur vi bör agera. Nu när vi åtgärdat allt vi kunnat åtgärda så avvaktar vi hur Malmö Stad vill att vi ska gå vidare.

Gemensam trädgårdsdag söndag 23/4

Söndagen den 23 april är det dags för årets första gemensamma trädgårdsdag, då samtliga hus hjälps åt att göra vårfint i våra trädgårdar. Husvärdarna i respektive hus kommer att informera om vad som ska göras på just denna dag. Cirka kl 14.00, är ni välkomna på korvgrillning i trädgården hos Tallen 3.

Vi hoppas på strålande sol och att så många som möjligt både kan och vill komma!

Relining fortskrider enligt plan

Uppdatering 2017-04-19:

Repipe har bytt plats på Björken 7 och Björken 8 i tidplanen. Det innebär att Björken 8 går igång vecka 19 och Björken 7 vecka 32. Observera att Repipe inleder ett förarbete ca  1-2 veckor innan i tidplanen angivna reliningen går igång.

Här kommer en liten kort avstämning för reliningen av de horisontella avloppsledningarna i den s k bottenplattan, dvs de avloppsrör som går under källargolven i våra hus.

Vår entreprenör Repipe är nu klara med de första två husen, Tallen 1 och Tallen 2 och har just kommit igång med Tallen 3. Vår projektledare Bengt Mattsson, som har gedigen erfarenhet av relining, sköter kvalitetskontrollen och hälsar att de hittills utförda arbetet håller mycket hög standard, och såväl tidsplan som budget har följts.

Varje hus startas upp med ett informationsmöte för de boende som Repipe håller i. Sedan drar Repipe tillfälliga avloppsledningar för toalettavloppen med rör som löper i våra källargångar. Det innebär att förutom att det ibland kan lukta avlopp från källaren så är den enda störningen för oss medlemmar under arbetet att det inte går att använda köksavloppen.

En preliminär tidsplan för de återstående husen är att vi efter Tallen 3 går igång med Björken 3 vecka 13, Björken 7 med start vecka 19, Björken 8 startar vecka 32 och sist men inte minst hoppas vi att Björken 6 startar vecka 38. Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.