Om- och tillbyggnad

Innehåll

 1. Allmänt
 2. Kvalitetssäkring
 3. Ombyggnad i lägenhet
 4. Bygglov eller teknisk anmälan
 5. Tillbyggnad på vind eller i källare
 6. Sammanslagning eller delning av lägenhet
 7. Att tänka på

1. Allmänt

Som medlem måste du alltid kontakta styrelsen vid större förändringar i lägenheten, även vid exempelvis flytt av kök eller badrumsrenoveringar. Följande förändringar av, eller anslutningar till, föreningens anläggning måste på förhand godkännas av styrelsen såsom;

 • Vatten- och avloppsledningar,
 • Värmeledningar, radiatorer och liknande,
 • Ventilationskanaler och ventiler,
 • Fast installation av el,
 • Ytterdörrar och fönster,

Styrelsens godkännande krävs också för förändringar i lägenhetens förutsättningar för;

 • Uppvärmning,
 • Ventilation,
 • Brandsäkerhet,
 • Konstruktion, t ex bärande väggar.

För att kunna ansöka om om- eller tillbyggnad (då man önskar bygga upp på vind eller ner i källare) måste man vara medlem i föreningen samt ha tillträde till lägenheten.

2. Kvalitetssäkring

Föreningen behöver veta att förändringar som påverkar våra gemensamma anläggningar är fackmannamässigt utförda och att de följer alla branschregler, lagar och förordningar. Därför har föreningen ett samarbete med Projab som ska utföra besiktning av alla utförda arbeten och ska även vara Kontrollansvarig* (KA) när så behövs. Projab nås enklast via e-post på rickard@projab.se eller mats@projab.se.

Projab ska involveras tidigt i processen och styrelsen kan vara behjälplig för kontakt. Det är också möjligt att anlita Projab för projektledning om så önskas. Läs mer om föreningens samarbete med Projab här.

* Kontrollansvarig är en roll som Malmö Stad kräver vid bygglovspliktiga förändringar. Se nedan om bygglov.
Om- och tillbyggnadsprocessen
Om- och tillbyggnadsprocessen.

3. Ombyggnad i lägenhet

För att styrelsen ska kunna godkänna en begäran om ombyggnad ska medlem inkomma med en beskrivning på önskad förändring inklusive eventuella förändringar enligt första stycket.

Medlem ska också ha anlitat Projab för besiktning av utfört arbete.

Kräver förändringen bygglov eller teknisk anmälan från Malmö Stad så behöver styrelsen ha en kopia på ett sådant godkännande.

Om förändringen är bygglovspliktig ska medlem också ha anlitat Projab som Kontrollansvarig (KA).

Styrelsen MNE avråder från nyinstallation av kamin. Mer information finns under Trivselregler.

4. Bygglov eller teknisk anmälan

I vissa fall krävs att Malmö Stad godkänner en önskad förändring. Det kan antingen vara ett bygglov eller en teknisk anmälan som behövs om bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas, om man ska installera eller väsentligt ändra eldstad, rökkanal, anordningar för ventilation, vatten och avlopp eller om man ska göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet. Kontakta Stadsbyggnadskontoret om du är osäker.

För att ansöka om bygglov kräves en Kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvariges ansvar är att övervaka att kontrollen av samhällskraven uppfylls. Styrelsen har utsett Projab att vara kontrollansvarig för alla bygglovspliktiga förändringar i föreningen. Läs mer om rollen som Kontrollansvarig på Boverket eller på Malmö Stads hemsida.

5. Tillbyggnad på vind eller i källare

Funderar ni på att bygga upp på vind eller ner i källaren? Börja med att kontakta styrelsen som gärna hjälper till med processen.

Här nedan kan du ladda hem riktlinjer och rutiner för hur processen går till. Här finns också det upplåtelseavtal som upprättas vid köp av yta.

Våren 2006 fattade föreningen beslut om att sälja ut oinrett vinds- och källarutrymme till medlemmar som önskar bygga ut sina lägenheter. Alla föreningens 7 hus har olika förutsättningar och därför blir lösningarna på uppbyggnader olika för olika hus, vilket är orsaken till att styrelsen prövar varje ärende individuellt med utgångspunkt i våra riktlinjer.

Det är inte möjligt att garantera en framtida tillbyggnad till presumtiva köpare av lägenheter i föreningen. En ansökan till styrelsen måste föregås av diskussion med de boende i det berörda huset och därför tillåter vi endast medlemmar i föreningen med tillträde till lägenheten att ansöka om godkännande av tillbyggnad.

6. Sammanslagning eller delning av lägenhet

En lägenhet är i juridisk bemärkelse en nyttjanderätt till en upplåtelse som bostadsrätt. Det är endast föreningen som via stämma kan skapa en upplåtelse. Kravet på en upplåtelse är att den beskriver hela objektet samt att objektets alla rum kan nås via en och samma ytterdörr. Därför måste en juridisk sammanslagning eller delning föregås av att medlemmen öppnat upp eller byggt igen mellan lägenheterna.

Innan en fysisk sammanslagning eller delning görs måste förslaget först godkännas av styrelsen. För ett godkännande krävs att man också ska genomföra en juridisk delning eller sammanslagning. I övrigt är det samma villkor som för en ombyggnad.

En juridisk delning eller sammanslagning går till på ungefär samma sätt. För en delning av lägenhet krävs att föreningen köper tillbaka nyttjanderätten för att sedan via en stadgeenligt kallad föreningsstämma upplösa denna. Därefter kan stämman besluta om nya nyttjanderätter som ska upplåtas som bostadsrätter och som då till sist kan säljas tillbaka till medlemmen. Stämmans beslut kräver endast enkel majoritet av de närvarande medlemmarna.

Alla omkostnader (inklusive föreningens) i samband med delning eller sammanslagning av lägenhet bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

Rutin för delning och sammanslagning av lägenhet

7. Att tänka på

Tänk på att du som medlem har ansvar för alla ledningar och liknande som inte installerats av föreningen.

"Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler."
   Ur Bostadsrättslagen 7 kap 12 §, första och andra stycket.
"Föreningen svarar för underhåll, med undantag för målning, av alla stamledningar för vatten, värme, gas, el och ventilation samt för reparationer av radiatorer och radiatorventiler, som installerats av föreningen. Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparationer av övriga installationer i lägenheten för vatten, värme, gas, el och ventilation."
   Ur Föreningens stadgar §15, fjärde stycket.