Om- och tillbyggnad

För att kunna ansöka om om- och utbyggnad måste man vara medlem i föreningen och ha tillträde till lägenheten.

Ombyggnad i lägenhet

Styrelsen måste alltid kontaktas vid större förändringar i lägenheten, t ex flytt av kök eller badrumsrenoveringar. Alla förändringar av, eller anslutningar till, föreningens anläggning såsom vatten- och avloppsledningar, värmeledningar, radiatorer och liknande samt förändringar i lägenhetens förutsättningar för ventilation eller brandsäkerhet måste godkännas av styrelsen.

För att kunna godkänna den så behövs ett bra underlag som tydligt beskriver vad som ska göras på det gemensamma, inklusive val av material. Dessutom behöver styrelsen efteråt få in ett protokoll från en oberoende, SBR-certifierad besiktningsman som verifierar att arbetet utförts fackmannamässigt och följt branschregler, lagar och förordningar. Allt detta är för att föreningen ska veta att allt är rätt gjort eftersom det påverkar husets installation. Styrelsen rekommenderar att ta in besiktningsman tidigt i projektet då denne kan vara behjälplig vid både planering och genomförande av entreprenad. Kostnader för besiktning står ombyggande medlem för.

Om förändringen kräver bygglov eller teknisk anmälan från Malmö Stad så måste styrelsen ha en kopia på ett sådant godkännande innan de kan ta ställning. Till exempel krävs bygglov eller teknisk anmälan om bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas, om man ska installera eller väsentligt ändra eldstad, rökkanal, anordningar för ventilation, vatten och avlopp eller om man ska göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet. Kontakta Stadsbyggnadskontoret om du är osäker.

Tänk på att du som medlem har ansvar för alla ledningar och liknande som inte installerats av föreningen.

”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.”

Ur Bostadsrättslagen 7 kap 12 §, första och andra stycket.

”Föreningen svarar för underhåll, med undantag för målning, av alla stamledningar för vatten, värme, gas, el och ventilation samt för reparationer av radiatorer och radiatorventiler, som installerats av föreningen. Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparationer av övriga installationer i lägenheten för vatten, värme, gas, el och ventilation.”

Ur Föreningens stadgar §15, fjärde stycket.

Tillbyggnad på vind eller i källare

För tillbyggnad måste ansökan till styrelsen föregås av diskussion med de boende i det berörda huset. Av den anledningen är det inte möjligt att garantera spekulanter av lägenheter i MNE att deras framtida ansökan om utbyggnad blir beviljad.

Våren 2006 fattade föreningen beslut om att sälja ut oinrett vinds- och källarutrymme till medlemmar som önskar bygga ut sina lägenheter. Alla föreningens 7 hus har olika förutsättningar och därför blir lösningarna på uppbyggnader olika för olika hus.

Här nedan kan du ladda hem riktlinjer och rutiner för hur processerna går till. Här finns också det upplåtelseavtal som upprättas vid köp av yta.

Riktlinjer för tillbyggnad (vind) (källare)

Rutin för tillbyggnad (vind) (källare)

Tilläggsupplåtelseavtal (vind) (källare)

Sammanslagning eller delning av lägenhet

En lägenhet är i juridisk bemärkelse en nyttjanderätt till en upplåtelse som bostadsrätt. Det är endast föreningen som via stämma kan skapa en upplåtelse. Kravet på en upplåtelse är att den beskriver hela objektet samt att objektets alla rum kan nås via en och samma ytterdörr. Därför måste en juridisk sammanslagning eller delning föregås av att medlemmen öppnat upp eller byggt igen mellan lägenheterna.

Innan en fysisk sammanslagning eller delning görs måste förslaget först godkännas av styrelsen. För ett godkännande krävs att man också ska genomföra en juridisk delning eller sammanslagning. I övrigt är det samma villkor som för en ombyggnad.

En juridisk delning eller sammanslagning går till på ungefär samma sätt. För en delning av lägenhet krävs att föreningen köper tillbaka nyttjanderätten för att sedan via en stadgeenligt kallad föreningsstämma upplösa denna. Därefter kan stämman besluta om nya nyttjanderätter som ska upplåtas som bostadsrätter och som då till sist kan säljas tillbaka till medlemmen. Stämmans beslut kräver endast enkel majoritet av de närvarande medlemmarna.

Alla omkostnader (inklusive föreningens) i samband med delning eller sammanslagning av lägenhet bekostas av bostadsrättsinnehavaren.

Rutin för delning och sammanslagning av lägenhet