Trivselregler

Vårt område är en kulturhistoriskt värdefull miljö med sin vackra bebyggelse och unika trädgårdar. Detta bidrar till att det inte bara är viktigt för oss medlemmar att ta vara på vår miljö utan även för Malmö stad och Malmö kulturmiljö. Faktum är att vissa delar av vår förening anses tillhöra det offentliga rummet. Detta innebär att vi därför har begränsningar för vad som möjligt att förändra i trädgårdar och exteriör miljö. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Tillsammans ansvarar vi för husen och grönområdena.

Trivselreglerna finns också att ladda hem som pdf: MNE Trivselregler 2019

OM ALLMÄN AKTSAMHET

Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Hjälp till att hålla snyggt i trapphus och entréer. Hjälp också till med att hålla rent och fint i våra trädgårdar och se till att gångvägar och entréer är framkomliga.

SÄKERHET OCH GRANNSAMVERKAN

Ta för vana att alltid se till så att portar går i lås vid in- och utpassering, likaså de grindar som har lås. Låt inte dörrar till trädgårdar stå öppna utan tillsyn. Dörrar till källare och vindar ska inte heller lämnas öppna i onödan. Lämna inte vinds- och källarförråd olåsta.

Lär känna dina grannar, så att du vet vem som rör sig i och kring ditt hus.

TRAPPHUSEN

Medlemmarna ansvarar själva för städning av trapphus. Varje hus har egna rutiner för hur ansvaret fördelas. Deltagande i sysslorna är obligatoriskt.

I trapporna får inget brännbart förvaras. Trapporna måste hållas fria för passage vid utrymning och för att eventuell räddningspersonal måste kunna komma fram.

Cyklar, barnvagnar etc förvaras i cykelställen på gården eller i avsedda utrymmen i källaren.

KÄLLARE OCH VINDAR

På vind och i källare får personliga föremål enbart förvaras i anvisade förråd. I källarens allmänna utrymmen får dock personliga utemöbler, cyklar, rullatorer och barnvagnar förvaras. 

Gångar och torkvindar ska dock alltid hållas fria från saker och får inte belamras. Tillfälliga lösningar på dessa ytor kan godkännas av styrelse vid exempelvis hantverksarbete.

Man disponerar sina förråd vilket innebär att man, om föreningen behöver förändra utformningen av de allmänna utrymmena på vind och i källare eller om granne fått beviljad tillbyggnad, kan behöva flytta till annat förråd. Det kan vara ett skäl att inte satsa för mycket på inredning och utrustning i de förråd man för tillfället disponerar.

TVÄTTSTUGORNA

Tvättstugan kan bli ett tvisteämne grannar emellan. Håll rent, snyggt och håll tiderna, så blir det inga problem.

TRÄDGÅRDARNA

Det ligger på enskilda medlemmar att plocka undan efter sig. Håll gångar och ytor rimligt fria från föremål som kan hindra framkomlighet.

Medlemmarna ansvarar själva för skötseln av trädgårdar, men häckar och bersåer beskärs av föreningens trädgårdsskötare två gånger per sommar Varje hus har egna rutiner för hur ansvaret för trädgårdsskötseln fördelas. Deltagande i sysslorna är obligatoriskt. Varje hus ska ha minst en gemensam städ- och trädgårdsdag per halvår. Föreningen brukar avisera om en gemensam sådan dag vår och höst. På så vis kan medlemmarna lättare samköra till soptipp eller låna redskap av varandra.

De medlemmar som har egna bersåer ansvarar för att de hålls i gott skick och rensas senast 1 maj varje år. Allmänna bersåer ska rensas av respektive hus. Om enskild berså vanvårdas kommer medlem uppmanas till rensning av styrelsen. Om detta inte sker så kommer föreningens trädgårdsskötare göra rensningen. Föreningen debiterar enskild medlem.

Större förändringar av trädgård (nya rabatter, beskärning, plantering m.m.) får inte ske utan samtycke från hus och styrelse. Styrelsen ska alltid kontaktas innan en förändring.

LÄGENHETENS UNDERHÅLL

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken om sådan ingår i upplåtelsen. Till lägenheten räknas rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, kakelugnar, lägenhetens fönster och dörrar.

Vissa lägenheter har sedan tidigare braskamin/kakelugn. Styrelsen avråder från nyinstallation av kamin! Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att röken inte orsakar olägenheter för andra. Rök från småskalig eldning kan, särskilt vid ofullständig förbränning, innehålla en rad ämnen som påverkar hälsan negativt.  Eldning får ske i enlighet med Malmö stads regler: Enbart som trivseleldning, med torr lövved, högst 2 gånger per vecka, bara i perioden 1 oktober till 31 mars. Extra försiktighet gäller, eftersom det inom 100 meter finns förskolor, skolor och rekreationsområden. 

Medlem ansvarar för, och bekostar själv sotning enligt Malmö stads riktlinjer.

OHYRA

Upptäcker du ohyra i exempelvis livsmedel eller i garderober, kontakta styrelsen eller ta direkt kontakt med den ohyresbekämpare som föreningen har avtal med.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Detta gäller även korttidsuthyrningar via exempelvis Airbnb. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Blankett och riktlinjer finns på föreningens hemsida.

FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHET

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta vitvaror i köket.
Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en bärande vägg, dra nya rör i kök eller badrum eller på annat sätt riskera att påverka det som föreningen ansvarar för, som till exempel uppvärmning, ventilation eller vatten och avlopp.

Vid vinds- eller källarbyggnation kontakta styrelsen. Läs också informationen på hemsidan under Om- och tillbyggnad.

Det är alltid den enskilde medlemmen som ansvarar för att ta reda på om det krävs bygglov eller teknisk anmälan hos Malmö Stad.

STÖRNINGAR

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende och gäster i husen är skyldiga att visa hänsyn. Bostadsrättslagen ser strängt på störningar. Den som stör vid upprepade tillfällen och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenhet men också i gemensamma utrymmen så som trapphus, i källare och på gården. Vi bor i äldre hus som är lyhörda. Detta kräver att vi visar förståelse för våra grannar. Samtidigt kan det inte vara knäpptyst i eller omkring våra hus. 

Sätt gärna upp lappar i trapphusen och använd sunt förnuft om du till exempel ska ha fest eller göra omfattande renovering.

Det är extra viktigt att inga störningar sker mellan kl. 22 och 07 på dygnet. Renovering är alltså tillåten mellan kl. 07 och 22. För källarbyggnation gäller särskilda regler.

Rökning är förbjudet i källare, trapphus och på vind. De som röker på gården ansvarar själva för att avlägsna fimpar från gården.

AVFALLSHANTERING, ELAVFALL OCH KEMISKA PRODUKTER

För att hålla nere våra kostnader för sophantering  och för en bättre miljö är det viktigt att alla sopsorterar. Samtliga hushåll ska sortera matavfall, färgat och ofärgat glas, metall, plast, papper, tidningar och kartong samt batterier och ljuskällor. Släng inte annat än det som respektive återvinningskärl är avsett för och överfyll inte kärlen. Större kartonger och emballage ska medlem själv transportera till återvinningsanläggning, likaså elavfall. Släng aldrig kemikalier, mediciner eller gamla färgrester i lägenhetens avlopp, eller i våra sopkärl. Lämna sådant till SYSAV eller apotek. 

För att inte störa dina grannar, vänligen släng glas mellan följande tider: vardagar kl. 8-21 och helger kl. 10-21. 

Ställ inte grovsopor på gården, i källaren eller på vinden. Malmö stad (SYSAV) har anläggningar för elapparater, farligt avfall samt grovsopor. Du ansvar själv för att lämna sådant du vill slänga.

DJUR

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör.  Hundar ska hållas kopplade på våra gårdar. Rasta inte husdjur på gårdarna. Eventuell spillning måste plockas upp.

Mata inte djur utomhus i bostadsområdet. Matrester lockar till sig råttor och möss.

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA?

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsägare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig eller föreningen i övrigt. Andrahandshyresgäster omfattas också av reglerna. Se även stadgar och bostadsrättslag för information om regler som omfattar boende i föreningen.

VAD HÄNDER OM REGLERNA INTE FÖLJS?

Om trivselreglerna eller stadgar inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först skriftligen uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning. Har du frågor eller funderingar kring något som tas upp i dessa trivselregler är du välkommen att kontakta styrelsen.

OM NÅGON STÖR

Om du som boende upplever att en granne stör, börja med att tala med grannen och be vederbörande sluta med aktiviteten. Om du inte vill göra detta själv, om störningen fortgår eller om störningen är av allvarlig karaktär, gör följande:

Skriv upp datum och tid för händelse. Anteckna också under hur lång tid störningen pågått. Beskriv din upplevelse av störningen. Ange vilken bostadsrättsägare som ansvarar för störningen. Lämna detta skriftligen till husets styrelsemedlem eller annan person i styrelsen. Du måste uppge ditt eget namn i kontakten med styrelsen. Styrelsen kommer enbart att beakta klagomål som inkommer skriftligen till styrelsen.

STYRELSENS AGERANDE VID ETT KLAGOMÅL PÅ EN MEDLEM

Vid varje tillfälle av allvarlig störning skall en skriftlig beskrivning ha inkommit till styrelsen. Styrelsen tar upp ärendet på ett styrelsemöte. En styrelsemedlem som inte bor i det aktuella huset kontaktar berörd medlem. Händelsen ska gå att koppla till överträdelse av trivselregler och/eller stadgar. Har det inkommit två eller fler klagomål gällande samma ärende kommer styrelsen att skriftligen, via rekommenderat brev, uppmana den berörda medlemmen att rätta sig efter rådande regler. Beroende på hur allvarlig förseelsen är och om berörd medlem upprepade gånger bryter mot uppsatt regelverk kan det bli fråga om uppsägning.