Uppföljning av OVK

Under våren 2016 utförde Simab den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i samtliga hus. Vi fick då fler anmärkningar än tidigare år, vilket delvis berodde på att våra skorstenspipor konstaterades vara otäta. Detta innebär att vi inte längre kan ansluta aktiva, mekaniska fläktar såsom köks- eller badrumsfläkt och att befintliga sådana fick en anmärkning med krav på åtgärd.

Under hösten och vintern har nästan alla berörda medlemmar åtgärdat anmärkningarna, med vissa undantag där åtgärd skulle innebära en avsevärd försämring av ventilationen eller där det faktiskt inte varit möjligt att åtgärda av byggnadstekniska skäl. Styrelsen har under den här perioden fört en dialog med Malmö stad som är tillsynsmyndighet, om vår situation och om hur vi bör agera. Nu när vi åtgärdat allt vi kunnat åtgärda så avvaktar vi hur Malmö Stad vill att vi ska gå vidare.