Infoblad: Maj 2024 | Nr. 2


Hej kära medlemmar!

Maj ger oss en försmak av sommaren och vår styrelse fortsätter sitt dedikerade arbete. Här är den senaste informationen för er att ta del av.

ÅRSSTÄMMAN GENOMFÖRD
Stort tack till alla som närvarade vid årsstämman. Det är fantastiskt att se så många engagerade medlemmar som bryr sig om föreningen och vår framtid. Styrelsen fick inför årsstämman många frågor om förslaget om höjt inköpspris på råyta, och detta förslag debatterades också konstruktivt på stämman

NYTT INKÖPSPRIS AV RÅYTA
Styrelsens förslag om att höja inköpspriset på råyta röstades igenom under den senaste föreningsstämman och förändringen har nu trätt i kraft. Detta beslut innebär att det tidigare priset på 415 kr per kvadratmeter justeras upp för att bättre spegla marknadsvärdet, i enlighet med rekommendationer från både jurister och mäklare. Från och med 2024-05-14 gäller 2800 kr/kvm för källare och 5000 kr/kvm för vindar med årlig justering enligt index för lägenhetspriser i centrala Malmö från Svensk mäklarstatistik.

HÄCKKLIPPNING 2024
Våra arborister kommer att klippa föreningens häckar och bersåer med start på Björkengårdarna torsdag 13/6.

Tallengårdarna blir aktuella tidigast måndag 17/6.

Inför detta är det viktigt att plocka undan i både privata och gemensamma bersåer samt längs häckarna, så att de enkelt kan komma åt. Vi hjälps åt att flytta undan cyklar, möbler, krukor och annat som kan underlätta arbetet.

Säsongens andra klippning sker vecka 35, med start måndagen den 26 augusti.

GESIMSERNA
Som många har uppmärksammat är våra gesimser (den översta putsade horisontella listverket som utgör avgränsningen mellan fasaden och yttertaket) i behov av underhåll. Vi har sedan en tid tillbaka satt upp skydd för att inga delar av putsen ska falla ner. Efter lång dialog med våra byggnadsvårds-

konsulter har vi nu beslutat att sätta upp ställningar vid Björken 3 för att plocka ner lösa delar samt undersöka konstruktionen av våra gesimser. Därefter kommer vi att kunna ta ett åtgärdsbeslut.

Anledningen till att åtgärden har dröjt är att ritningar på konstruktion och utformning har saknats, således har varken entreprenör eller konsult vetat hur dessa är konstruerade. Detta leder i sin tur till att vi tvingas genomföra detta som en proventreprenad och undersökning som ligger till grund för hur vi tar oss an de andra gesimserna i föreningen. Gesimsen på Björken 3 kommer alltså tyvärr inte att återställas i detta skede, men rasrisken och avspärrningarna kan tas bort.

Inköpspriset av råyta

Styrelsens förslag om att höja inköpspriset på råyta röstades igenom under den senaste föreningsstämman och förändringen har nu trätt i kraft. Detta beslut innebär att det tidigare priset på 415 kr per kvadratmeter justeras upp för att bättre spegla marknadsvärdet, i enlighet med rekommendationer från både jurister och mäklare. Styrelsen har noggrant övervägt detta och konstaterat att ett lägre pris inte skulle ha haft en saklig grund.

Från och med 2024-05-14 gäller 2800 kr/kvm för källare och 5000 kr/kvm för vindar med årlig justering enligt index för lägenhetspriser i centrala Malmö från Svensk mäklarstatistik.

FAQ om förslaget till justerat inköpspris

FAQ om förslaget till justerat inköpspris

Styrelsen har fått in en del frågor och funderingar inför stämman angående förslaget om att höja inköpspriset på råyta. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna vi har fått och försöker ge så tydliga svar som möjligt på dessa. 

”Varför är det en så stor höjning?”

Dagens 415 kr ligger inte i närheten av marknadsvärdet. Styrelsen har fått rådgivning av Bostadsrätternas jurister. De har rådgivit föreningen att ta ut ett pris som är värderat efter marknadsvärdet. Justeringen är gjort utifrån sakliga skäl – marknadsvärde. För detta redogörs i ärendet som medlemmarna har fått ut. Styrelsen har också fått värderingen bekräftat från mäklare. Det vill säga ett annat pris än det styrelsen föreslår hade inte haft saklig grund. 

”Varför kom förslaget så sent och efter deadline för motioner?”

Förslaget kom i tid i relation till när en kallelse med ärenden till stämman ska skickas ut, det ska skickas ut minst 14 dagar innan stämman och förslaget kom tidigare än så. Det är så beslutsförslag brukar hanteras i en förening inför en stämma. 

Vissa undrar varför förslaget inte kom innan deadline för motioner. När styrelsen kommer med ett förslag (så kallad proposition) så hanteras det inte genom motioner mot förslaget, utan det man kan göra är att på stämman lägga ett motförslag på det förslag som har skickats ut. Möjligheten att diskutera förslaget ges på stämman och då ges också möjligheten att lägga motförslag. 

Det kan tyckas som att förslaget kommer plötsligt, men frågan om att justera priset har pågått länge i föreningen, frågan är således inte ny. Se tex inlägg på hemsidan från 2020 (https://www.mne.se/2020/10/10/faq-om-kallaravgift/) i diskussionen om införande av källaravgifter:

Priset för att köpa loss yta för att kunna bygga till sin lägenhet beslöts på föreningsstämma 2006. Det fanns då tre olika förslag att ta ställning till; 415 kr/kvm, 1500 kr/kvm och 4000 kr/kvm. Det förstnämnda förslaget vann med röstsiffrorna 37 mot 4 respektive 20 röster. Priset har inte justerats över tid och är alltså fortfarande 415 kr per kvm. Detta är något som styrelsen vill se över, men som inte är helt okomplicerat, och som sagt en helt separat fråga.

”Bryter det inte mot likhetsprincipen att införa ett högre pris när andra medlemmar har fått köpa loss till ett lägre pris?” 

Enligt Bostadsrätterna strider inte förslaget mot likhetsprincipen. Generellt kan man säga att likhetsprincipen inte innebär att alla medlemmar alltid ska behandlas lika men att lika fall ska behandlas lika. Om det finns objektiva skäl kan det också föreligga skäl för olikabehandling. I styrelsens förslag till beslut redogörs för objektiva skäl till förslaget: marknadsvärdet. Mäklare har också landat i samma värdering. 

Istället är det så att det nuvarande priset på 415 kr skulle kunna strida mot generalklausulen i 7 kap. 42 lagen om ekonomiska föreningar:

42 §   Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen får inte rättshandla eller vidta någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem.

Citat från jurist på Bostadsrätterna:

“Jag kan inte se något skäl för att de medlemmar som inte kan eller vill köpa vindsyta ska vara med och lämna ”rabatt” vid köp av ytor till vissa andra medlemmar. Det skulle möjligen strida mot generalklausulen i 7 kap. 42 lagen om ekonomiska föreningar.” 

Det är alltså priset om 415 kr som inte har saklig grund – inte förslaget om beslutet om 5000 kr och 3000 kr. 

Genom föreslaget inköpspris ges medlemmar som har möjligheten att köpa loss vind och källare fortsatt den möjligheten och till ett pris som har saklig grund – marknadsvärde.

De som köper vind eller källare kommer få ett ökat värde på sin lägenhet samtidigt som föreningens ekonomi stärks.

”Hur många lägenheter återstår det som kan bygga upp respektive ner?”

Cirka 80 procent av de som kan bygga upp har gjort det och ca 9 procent av de som kan bygga ner har gjort det. En del av de som redan byggt till kan dock teoretiskt sett bygga till ännu mer, om de inte har tagit i anspråk hela ytan ovan eller under sig. 

Det är också viktigt att komma ihåg att föreningen består av många medlemmar som inte alls har möjlighet att bygga upp eller ner – t.ex. de som har köpt redan uppbyggda eller nedbyggda lägenheter, de som inte har möjligheten rent fysiskt för att man har pannrum eller tvättstuga nedanför sig men också de som faktiskt inte är intresserade av att bygga ner eller upp. 

”Varför ändras ett tidigare fattat beslut?”

Ett senare stämmobeslut kan alltid upphäva ett tidigare beslut, det finns inga formella hinder för detta. 

”Men varför tar bort möjligheten för de som behöver större yta att bo kvar i föreningen”

En bostadsrättsförening kan inte utgå från att ge medlemmar ett osakligt (lågt) pris för råyta i syfte att möjliggöra för att de ska kunna bo kvar i föreningen för att de behöver större lägenheter. Att köpa loss råyta till ett lågt pris ger bara ekonomisk fördel till en enskild medlem, genom högre värde på lägenheten. Om föreningen fortsätter sälja loss ytor till låga priser (pris som inte har saklig grund) innebär det att föreningen går miste om intäkter som skulle kunna bidra till tex lägre avgiftshöjningar, något som kommer alla medlemmar till godo och ökar möjligheten för fler att ha råd att bo kvar. 

“Går inte föreningen miste om ökade avgiftsintäkter om fler väljer att inte köpa till yta på grund av höjningen av priset?”

Så som avgiftssystemet fungerar i dagsläget så får föreningen inte in mer netto efter en upp/nedbyggnad utan det är en totalsumma som är fastställd och fördelas mellan medlemmarna genom ett ytandelstal (beroende på vilken typ av yta det är, t.ex. källare, vind, med eller utan fjärrvärme och med eller utan brandskydd). Det vill säga medlemmen som har mer yta än innan betalar mer och alla andra lite mindre, men det blir inte mer totalt till föreningen.

“Varför föreslår ni inte någon form av stegvis höjning eller en tidsfrist innan det nya priset börjar gälla?”

Huvudorsaken till varför vi inte inför stegvis är för att vi behöver anpassa priset till marknadsvärdet – ett pris som har saklig grund. Avvaktar vi med införandet så avvaktas det sakliga priset och vi fortsätter att ha ett pris som är felaktigt, och det kan vi inte motivera. Även här har vi rådfrågat juristerna på bostadsrätterna och de har rekommenderat att förslaget om ett pris som motsvarar marknadsvärdet ska börja gälla direkt. 

Det är en ganska omfattande process att få till en upp- eller nedbyggnad. Anledningen till att styrelsen sätter ganska höga och tidskrävande krav vid en tillbyggnad är att föreningen i flera fall de senaste åren drabbats av skador och andra problem i samband med renoveringar och tillbyggnader. Det har utöver skador på fastigheten och lägenheter orsakat betydande kostnader och merarbete för föreningen och medlemmar. För att undvika detta har vi en process som alla boende som funderar på att renovera eller bygga till måste gå igenom. 

Att få ett godkännande från styrelsen tar oftast minst några månader, där det ingår bland annat att kontakta stadsbyggnadskontoret för att kontrollera om bygglov/teknisk anmälan krävs, kontakta besiktningsfirma, ha husmöte där grannar får rösta om tillbyggnaden, garantera likvärdiga förråd till medlemmar om byte sker (vilket händer ganska ofta), uppmätning av ytor, se till att alla lagar och regler följs vad gäller brandskydd, ventilation mm. Denna process omfattar anmälan till styrelsen i två steg och preliminärbesked och till slut ett eventuellt godkännande av styrelsen. Först efter denna process skrivs tilläggsupplåtelseavtal. Den här processen är vi noga med att följa i varje ärende, och vi vill undvika att hamna i att medlemmar stressar fram beslut i denna process. Men framförallt vill vi undvika att skjuta upp införandet av det pris som har saklig grund.

Kallelse: Föreningsstämma 2024

Tid: tisdag 14 maj kl. 19:00
Plats: Barnens scen i Folkets park

Varmt välkomna till årets stämma för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahem!

Nedan följer årets dagordning. Under mötet bjuder vi på kaffe/te och kaka.

Om du inte har möjlighet att närvara, så går det bra att lämna fullmakt till en annan medlem.  Varje medlem kan max företräda en annan medlem. Kontakta din husvärd för fullmaktsblankett.

Väl mött önskar styrelsen, 2024-04-11

 1. Stämmans öppnande. 
 2. Val av ordförande vid stämman. 
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare. 
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd. 
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 
 6. Fastställande av dagordning. 
 7. Fråga om kallelse behörigen skett. 
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning. 
 9. Framläggande av revisorernas berättelse, eventuella anmärkningar och styrelsens  förklaring däröver. 
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. 
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antal revisorssuppleanter. 
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Val av extern revisor. 
 18. Val av valberedning, som skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
 19. Justerat inköpspris per kvadratmeter av råyta. 
 20. Styrelsen informerar. 
 21. Stämmans avslutande.

Infoblad: Februari 2024 | Nr. 1

Hej kära medlemmar!
Februari hälsar oss med krispiga dagar och vår styrelse fortsätter sitt dedikerade arbete. Här är den senaste informationen för er att ta del av.

GEMENSAM TRÄDGÅRDSDAG
21 april kl.10:00-14:00 är det gemensam trädgårdsdag. Det har varit ett önskemål från främst barnfamiljer att grillningen ska hållas lite tidigare, vi kommer därför att ta lunchpaus klockan 12.00 hos Björken 8.

ÅRSSTÄMMA PÅ BARNENS SCEN 
Tisdag den 14 maj kl. 19:00 är det dags för årsstämma i föreningen. Vi kommer att hålla stämman på Barnens Scen i Folkets Park. 

Lägg in datumet i kalendern redan nu, om du inte kan vara med i egen person så går det att lämna fullmakt till en annan medlem. Vi återkommer med formell kallelse, dagordning etc. 

Sista dag för inlämning av motion är 15 mars.

SOPHANTERING
Det har inkommit klagomål på sopsortering. Det har exempelvis lämnats elektroniskt avfall vid insamling för glödlampor/batteri. Vi hanterar endast hushållsavfall och allt annat måste sorteras vid andra anläggningar. I Malmö ansvarar Sysav för grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Ett annat problem är överfulla kärl, främst de för pappförpackningar. Kartong och emballage som inte är tillplattade fyller  kärlen snabbt och leder till extra utgifter för föreningen de gånger vi tvingas beställa extra tömning. Vänligen platta till er kartongåtervinning. Kärlet är avsett för mindre hushållsförpackningar. Skrymmande emballage ska kastas vid Malmö stads återvinningsstationer, finns på Spånehusvägen vid fotbollsplanen och en vid Coop. 

Infoblad: December 2023 | Nr. 9

Hej kära medlemmar!
December välkomnar oss med glittrande snö och stämningsfulla ljus, och vår styrelse fortsätter sitt engagerade arbete. Här presenterar vi den senaste informationen för er att ta del av.

BRANDSKYDD
Vid den här tiden på året är det vanligt att vi tänder levande ljus, vilket även påminner oss om vikten av brandskydd – inte bara som en förening, utan även som enskilda medlemmar. Passa på att kontrollera dina brandvarnare och se till att byta batterier vid behov.

Den årliga brandskyddsronden genomförs 14/12 tillsammans med NOHA, i enlighet med myndighetskrav för systematiskt brandskydd, SBA. Det sker service på brandsläckare och hänvisningsarmature. Samt bedöms om våra trapphus är utrymningssäkra, det vill säga att det inte står saker i vägen eller något som kan sprida eld.

Undvik att förvara brandfarliga föremål i trapphusen eller källargångarna, såsom skor, kläder, möbler, barnvagnar och leksaker. Se till att trapphusen och källargångarna hålls fria från hinder och lättillgängliga för en smidig evakuering.

AVLUFTA INTE ELEMENT SJÄLV
En del av er har luft i ert värmesystem, men vi vill påminna om att gå via husvärdarna. Avlufta inte själva, felaktig avluftning kan orsaka läckor och till och med skador på elementen. Om du tror att du har behov av avluftning så kontakta din husvärd.

JULGRANAR
Det får inte kastas julgranar i sopor eller i trädgårdsavfall. Man får inte heller placera julgranen vid soporna, då det inte finns någon som kan ta hand om den. Vi rekommenderar att boende letar upp en tjänst för hantering av julgranar, det finns bland annat organisationer för välgörenhet som ordnar med upphämtning mot en avgift.

JULUPPEHÅLL
Styrelsen kommer att ta julledigt fr.o.m. 22/12 t.o.m. 7/1. För brådskande ärenden gällande fastighet så hänvisar vi till Hagtorns fastighetsservice. Felanmälan görs antingen på 040 – 618 84 64 dygnet runt (jour 16-07 debiteras extra) eller på felanmalan@hagtornservice.se.

TELE2 PLAY
Vår förening är anslutna till Tele2 Play och då får alla medlemmar tillgång till ett grundutbud (SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24, SVT Barn, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11, TV12 samt ATG Live). Se alla tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU.

För att ansluta sig gå in på: https://www.tele2.se/tv/play-grundutbud
Om du upplever problem vid registrering (vilket några medlemmar upplevt) så kontakta Tele2 kundtjänst på telefonnummer 90 222 så utför de registreringen över telefon.

Infoblad: November 2023 | Nr. 8


Hej kära medlemmar!

November bjuder på en färgsprakande höst, och vår styrelse är i full gång med sitt arbete! Här levererar vi den senaste informationen för er att ta del av.

AVGIFTSHÖJNING
Budgeten för nästa år är fastställd och i samråd med vår ekonomiska förvaltare Riksbyggen har vi beslutat att höja avgiften med 6%. Denna höjning är ett resultat av ökade taxebundna kostnader, som fjärrvärme, och ökade räntekostnader. Dessa i sin tur beroende på det oroliga världsläget och pågående lågkonjunktur.

AVLUFTA INTE ELEMENT SJÄLV
Felaktig avluftning kan orsaka läckor och till och med skador på elementen. Om du tror att du har behov av avluftning så kontakta din husvärd.

VATTEN I FÖNSTERKARMEN?
Det är en blöt och blåsig årstid och några hus- håll har hört av sig angående att det har trängt in regnvatten genom fönstret. I de flesta fall handlar det om igensatta dräneringshål i karmarna. Många fönster har små hål i en liten ränna nedtill inne i karmen, där vattnet som tar sig in ska kunna rinna ut. Dessa blir ibland igensatta av smuts och då kan inte vatten som letar sig in ta sig ut. Istället svämmar det över och hamnar på fönsterbänken, vilket kan leda till tråkiga följder. 

Man kan själv utföra rensning med hjälp av en tunn men styv tråd och en gnutta tålamod. Exempelvis att klippa av en bit av en stålgalge eller grövre ståltråd funkar fint. Om ert hushåll behöver hjälp så kontakta er husvärd.

BESLUT OM DRÄNERING
Styrelsen har beslutat att dränering av de återstående husen beräknas kunna påbörjas under 2026. Information om vilka hus som kommer att påverkas först och hur arbetet kommer att genomföras kommer att tillhandahållas när vi närmar oss.

UTREDNING  EKONOMISK FÖRVALTARE
Styrelsen planerar att sätta samman en arbetsgrupp för att utvärdera vår nuvarande ekonomiska förvaltare samt överväga möjligheten att byta. Om du är intresserad av att bidra och vill hjälpa till, är du välkommen att kontakta oss via e-post med ämnesraden ”UTREDNING EKONOMISK FÖRVALTARE.” så att vi kan samarbeta för att förbättra föreningens ekonomiska hantering.

VÄLKOMMEN TILL STYRELSEN 2024!
Under nästa år kommer det att finnas lediga platser i styrelsen. Både på grund av flytt och mandatperiodens slut. Därför är du varmt välkommen att gå med i styrelsen under en tid. En tid då du får lära känna dina grannar bättre,  får mer koll på vårt område och våra hus samt framförallt – får möjlighet att påverka förening- ens utveckling framåt.

Vad innebär styrelsearbetet rent praktiskt? Vi ses en gång i månaden och går igenom alltifrån gemensam trivsel till föreningens långsiktiga framtid. Du får en ekonomisk kompensation för din medverkan och du får möjlighet att hjälpa till med stora och små frågor som påverkar både dig och dina grannar.

Vi söker både medlemmar som bott länge i föreningen och kan bidra med viktig erfarenhet och nytillkomna som kan tillföra nya perspektiv och synsätt. När vi hjälps åt kan vi fortsätta att styra föreningen i rätt riktning!

Kontakta Jens Jansson i valberedningen på: jensjansson2@me.com för att veta mer. Varmt välkommen till styrelsen 2024.

Infoblad: Oktober 2023 | Nr. 7

Hej kära medlemmar!
Hösten är i full rullning och styrelsen jobbar på! Här kommer aktuell information för er att ta del av.

BRANDSKYDD
Vi vill påminna om brandskyddet och be er att inte lämna eller förvara föremål i trapphusen. Genom att hålla trapphusen fria så minimerar vi risken för spridning av eld samtidigt som det blir säkrare att utrymma. Låt oss tillsammans skapa en tryggare och säkrare boendemiljö för alla.

UNDERHÅLLSPLAN AV FÖNSTER
En inspektion av fönstren i alla våra hus kommer att inledas i november. Syftet är att samman- ställa eventuella åtgärdsbehov och planera budget för underhåll. Styrelsen återkommer om vi behöver tillgång att inspektera inifrån någon specifik lägenhet.

UPPMÄRKSAM KRING ERA BADRUM
Vår förening har nyligen haft otur med två omfattande vattenskador. Därför uppmanar vi boende att vara extra uppmärksamma kring kök/badrum, framförallt äldre badrum. Om ni observerar något som verkar felaktigt, se över och åtgärda det innan det hinner bli en omfattande skada.

KORTTIDSUTHYRNING
Några medlemmar har uttryckt en önskan om att korttidsuthyra sina lägenheter för Eurovision/ AirBnB. Styrelsen har dock beslutat att inte acceptera den typen av uthyrning. Om styrelsen hade beviljat detta, skulle föreningen kollektivt behöva stå för kostnaden av eventuella skador som utomstående kan åsamka och det har vi ingen möjlighet att göra. För de som trots detta väljer att hyra ut sina bostäder utan styrelsens medgivande måste de personligen ta på sig den ekonomiska risken. Andrahandsuthyrning godkänns vid behov (till exempel på grund av tillfällig flytt till annan ort för studier/arbete eller liknande) och bör inte ses som en alternativ inkomst. 

GEMENSAM TRÄDGÅRDSDAG
Den 15:e oktober, 10:00-14:00 är det gemensam städdag. Det har varit ett önskemål från främst barnfamiljer att grillningen ska hållas lite tidigare, vi kommer därför att ta lunchpaus klockan 12.00 hos Björken 3.

Infoblad: September 2023 | Nr. 6


Hej kära medlemmar!

Nu är hösten på intåg och sommarledigheten övergår till rutiner och arbete. Vi hoppas att alla har haft en skön ledighet.

STYRELSEN ÅTER PÅ PLATS
Styrelsen har återupptagit arbetet efter sommaruppehållet. Vi arbetar nu regelbundet och ni kan förvänta er snabbare svarstid på förfrågningar som inkommer. 

STORMEN HANS
Stormen Hans påverkade också våra hus, inte minst ett och annat nedblåst träd, men även påverkade det några fastigheter i form av att det pressade in regnvatten i några fönster. Vi har åtgärdat träden och kommer att stormsäkra vissa träd genom att stabilisera dem. Vi vill be er att rapportera om ni upptäcker något som inte står rätt till efter stormen. Särskilt ber vi er att se över fönsterna på vindsförråd så att det inte kommer in regn.

ANDRAHANDSUTHYRNING
Vi vill påminna er om att andrahandsuthyrningar måste rapporteras och godkännas av styrelsen.

Enligt bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Vi uppmanar er att skicka in ansökan i tid (45 dagar innan tillträdet) så att vi hinner behandla ansökan så att uthyrningen blir giltig och korrekt registrerad.

Läs mer på: mne.se/for-boende/andrahandsuthyrning/

TRÄDGÅRDSDAG
Den 15:e oktober, 10:00 – 14:00 har vi en gemensam trädgårdsdag för att städa och ställa i ordning våra gårdar inför vintern. Som vanligt bjuds det på en gemensam grillning, denna gång är Björken 3 värd för grillningen.

PS.
Njut av brittsommar och höst och plocka gärna äpplen i vår trädgård innan de förgås.

Bästa hälsningar från styrelsen, MNE