Årets första infoblad 2021

Detta är det första infobladet för 2021, som distribuerats till alla medlemmar digitalt och i våra trapphus.

Vedeldning i kamin/kakelugn, vad gäller?

I våra fastigheter finns en del lägenheter som har kamin eller kakelugn. Vi vill därför påminna om de regler som gäller kring vedeldning i tätort. Enbart som trivseleldning, med torr lövved, högst 2 gånger per vecka, bara i perioden 1 oktober till 31 mars. Extra försiktighet gäller, eftersom det inom 100 meter finns förskolor, skolor och rekreationsområden.

Medlem ansvarar för, och bekostar själv sotning enligt Malmö stads riktlinjer. Se följande länk:
https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Inomhusmiljo/Elda-med-ved.html

I dessa regler pekar man på att rök från småskalig eldning kan, särskilt vid ofullständig förbränning, innehålla en rad ämnen som påverkar hälsan negativt. Därför ska man vara särskilt försiktig med eldning om det inom 100 meter finns daghem och skolor vilket råkar vara fallet för flera av våra fastigheter.
Mot bakgrund av detta avråder Styrelsen MNE numera från nyinstallation av kamin och hänvisar framför allt till den negativa miljömässiga följden av vedeldning i tätort.

Våra förråd i källare och på vind, vad gäller där?

Det kan vara bra att känna till att man som boende i Malmö Nya Egnahemsförening inte äger förråd varken i källare eller på vind. Man disponerar sina förråd. Det är lätt att det blir missförstånd. Tyvärr är det en del mäklare som har varit otydliga i sin information om detta förhållande i samband med försäljning av lägenheter i vår förening. Styrelsen ska förtydliga förhållandet i den information som riktar sig till mäklare på vår hemsida.

I samband med att medlemmar ansöker om att bygga upp på vindar eller ner i källare har man i regel fått göra omdisponeringar av andra medlemmars förrådsytor så att tillbyggnaden kan ske på ett smidigt sätt. Som medlem bör man således vara beredd på att byte av förråd kan bli aktuellt i det hus man bor i om någon planerar för tillbyggnad. Den medlem som bygger till förlorar givetvis sitt eget förrådsutrymme men andra förråds placering kan behöva justeras vid ett sådant tillfälle. Det kan också bli fallet när föreningen måste förändra utformningen av de allmänna utrymmena på vind och i källare av andra orsaker. Det kan vara ett skäl att inte satsa för mycket på inredning och utrustning i de förråd man för tillfället disponerar.

Felanmälan, vad är viktigt?

Styrelsen har hört att det ibland kan vara svårt för föreningens fastighetsskötare och deras entreprenörer att komma i kontakt med de medlemmar som gjort felanmälan, per telefon eller mejl till felanmalan@hagtornservice.se, vid skador eller fel i lägenheten, eller om man uppmärksammat något galet i fastighetens allmänna utrymmen. Även om man har fått rätt kontaktuppgifter så händer det att medlemmar inte svarar när de rings upp för att boka besök, vilket kan behövas akut. Det är speciellt oroväckande när det gäller risk för vattenskador, som kan ställa till stora arbeten och omkostnader som drabbar alla i föreningen.

Kom därför ihåg att lämna kontaktuppgifter där fastighetsskötare och/eller entreprenörer lätt kan nå er dagtid! Be gärna granne, husvärd eller någon i styrelsen om hjälp att vara kontaktperson om ni själva har svårt att nås eller öppna för dem som ska åtgärda felet.

Jag får en lysande idé, vad gör jag?

Plötsligt är den bara där, den mest lysande idén på länge och den handlar om något som kan bli bättre för både mig och mina grannar i huset. Hur går jag vidare då? Lämpligen med att förankra tanken och idén bland grannarna, och höra med husvärden om man kan diskutera det på till exempel ett husmöte. Därifrån kan man sedan, om idén omfamnas av flera i huset, föra den vidare till styrelsen. Vi tar gärna emot förslag till förbättringar på olika sätt men vill helst veta att huset haft möjligheten att diskutera gemensamt innan vi agerar.

Idén kan ju också vara av mer allmän karaktär när det gäller förvaltningen av våra hus och trädgårdar eller så känner du att det finns lite överskottsenergi som skulle kunna komma styrelsen till gagn. Då är du givetvis välkommen att kontakta styrelsen direkt och diskutera om du kan få delta i något projekt som vi arbetar med eller starta upp något som vi tillsammans kan arbeta med.

Dräneringen, vad händer nu?

Det är ett projekt som nu snart är klart i Björken 6. Det har varit ett ganska omfattande arbete och även speciellt krävande då huset är ett av föreningens största hus. De fem radhus som är integrerade i huset har egna ingångar, med stora stentrappor som monterats ner och återställts med mycken möda. Arbetet med detta har beskrivits som tämligen unikt! En firma, Henda, som är specialiserade på kyrktrappor har gjort den delen och resultatet har blivit mycket bra. Det återstår en del arbete med återplantering av växter till våren och innan dess ska även en ny miljöstation mot Sorgenfrivägen byggas, och gaveln mot Sorgenfrivägen färdigställas. I och med detta har föreningen genomfört dränering i tre av våra sju hus, utöver Björken 6 även Tallen 3, som var pilotprojekt 2019, och Björken 7 där arbetet var klart under sommaren 2020. Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar i dessa hus för deras tålamod och goda samarbete!

Styrelsen har bestämt att inte gå vidare med dränering i ytterligare hus i år utan tar paus med dessa projekt resten av året. Under senhösten tar vi ställning till när vi kan gå vidare med övriga hus och i vilken takt och omfattning.

Nyårshälsning från styrelsen

Styrelsen i MNE vill passa på att önska alla boende i vår förening ett mindre utmanande nytt år 2021! De utmaningar som naturligtvis kommer får gärna vara av en mer positiv karaktär än hittills!

Det gångna året har varit påfrestande för alla och envar på många olika sätt. Vi i styrelsen har lagt om vårt arbetssätt precis som flertalet andra tvingats göra. Vi ses numera bara digitalt både inom styrelsen och med våra samarbetspartners. Det har trots allt fungerat ganska bra. Vårt försenade årsmöte i höstas, som var såväl digitalt som fysiskt, kanske inte fungerade helt optimalt men vi tar med oss lärdomar från detta.

Vi vill också vara tydliga med att en del insatser av underhållskaraktär som har varit planerade i enskilda lägenheter har fått sättas på vänt då vi ser att vi måste följa Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi försöker meddela de boende det gäller så att man vet hur vi tänker. Akuta åtgärder har givetvis genomförts men så coronasäkert som möjligt. 

Vi vet också att en del familjer i föreningen har drabbats av corona och har samtidigt sett hur fint grannar ställt upp och hjälpt till. Det värmer! Får ni problem så tveka inte att kontakta styrelsen eller husvärdar så försöker vi hitta lösningar gemensamt.

Har ni tankar och funderingar på förbättringar i ert hus så ta gärna upp det med husvärden som kan kalla till husmöte (digitalt är att rekommendera just nu!)  så ni kan diskutera tillsammans med övriga boende. Det är bra att styrelsen vet att förslag är väl förankrade i respektive hus innan vi går vidare med eventuella utredningar och åtgärder.  

Som vi redan skrivit om i vårt Infoblad och på hemsidan så har styrelsen valt att inte höja föreningens avgift 2021. Corona pandemin har lagt hämsko på en del aktiviteter som vi annars kanske startat och vi vill också tänka på våra medlemmars ekonomi.

Med detta vill vi önska er alla som bor i Malmö Nya Egnahemsförening ett så Gott Nytt År som möjligt 2021!

Styrelsen MNE

Mattias, Magnus, Karolina, Henrik, Erik, Jan, Jessica, Fanny, Elisabeth

Malmö 2020-12-29

Vi välkomnar Hagtorn Fastighetsservice

Föreningen har upphandlat en ny fastighetsskötare och det blev Hagtorn Fastighetsskötsel som hade det vinnande anbudet. De började sitt uppdrag den 1 juni.

Felanmälan görs antingen på 040 – 618 84 64 dygnet runt (jour 16-07 debiteras dock extra) eller via mail på felanmalan@hagtornservice.se.

De kommer att gå en tillsynsrunda varje vecka i alla hus och trädgårdar, samt hjälpa såväl föreningen som medlemmarna med mindre reparationer och dylikt. Nedan följer en lista över vad de kommer att ansvara för;

Tillsynsrundan
Kontroll av belysning utomhus 1 g/vecka
Kontroll av Stuprör 1 g/vecka
Renhållning hårda ytor 1 g/vecka
Renhållning sopstation 1 g/vecka
Tillsyn av inredning, utrustning etc. 1 g/vecka
Kontroll av belysning & tidur 1 g/vecka
Byten av lampor, lysrör & tändare 1 g/vecka
Smörjning & justering av dörrstängare, gångjärn & lås. 1 g/vecka
Renhållning rabatter 2 g/mån
Kontroll av dagvattenbrunnar 1 g/mån
Kontroll av ventilation gemensamma utrymmen 1 g/mån
Kontroll av värme & VVS 1 g/mån
Renhållning av alla ytor utomhus vår/höst 2 g/år
Avläsning vattenmätare 1 g/år
Vid behov
Namnbyten på dörrar & porttavlor. vid behov
Anslå meddelanden vid behov
Klottersanering vid behov
Vinterrenhållning
Snöröjning vid behov
Halkbekämpning vid behov

Stadgeändring på gång

De senaste åren har ett moderniseringsarbete gjorts avseende de två lagar som reglerar det mesta inom en bostadsrättsförening; Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar (LEF). Detta har lett till en del ändringar som bland annat påverkar tid för kallelse, ombud och biträden samt när handlingar som exempelvis årsredovisningen ska hållas tillgängliga till medlemmar innan årsstämman. Detta innebär i sin tur att vi behöver justera våra stadgar vilket kommer att föreslås på årsstämman den 18 maj.

En stadgar är lite som en grundlag för en förening och en ändring kräver två på varandra följande stämmobeslut för att gå igenom. Det sista beslutet kräver dessutom ett bifall av minst två tredjedelar av de närvarande. Då det inte är bråttom att få igenom de föreslagna ändringarna kommer vi, om den ordinarie stämman i år biträder beslutet med enkel majoritet, att föreslå först på nästa ordinarie stämma 2018 att klubba igenom beslutet.

Förändringarna som föreslås är följande;

§26. Andra styckets andra mening:

"Minst en månad före ordinarie föreningsstämma dock senast före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning som skall omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse."

ersätts med

"Minst sex veckor före ordinarie föreningsstämma dock senast före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning som skall omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse."

§29. Tredje styckets första mening:

"Revisionsberättelsen skall avges varje år senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock senast den 30 april."

ersätts med

"Revisionsberättelsen skall avges varje år senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma, dock senast den 30 april."

§29. Fjärde styckets första mening

"Årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorernas anmärkningar samt styrelsens förklaring däröver skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de skall behandlas."

ersätts med

"Årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorernas anmärkningar samt styrelsens förklaring däröver skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma, på vilken de skall behandlas."

§33. Första styckets andra mening:

"Kallelse skall ske till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post-befordran senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma, dock tidigast fyra veckor före stämman."

ersätts med

"Kallelse skall ske till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post-befordran senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma, dock tidigast sex veckor före stämman."

§34. Femte stycket:

"Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, närstående, eller annan medlem får vara biträde."

ersätts med

"Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, närstående, eller annan medlem får vara biträde. Biträde har yttranderätt.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman."

§36. Tillägg efter andra stycket:

"Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen."

Här nedan kan ni ladda hem förslaget i sin helhet med de föreslagna ändringarna kommenterade:
Föreslagen stadgar för Brf Malmö Nya Egnahemsförening 2017

Föreningens nuvarande stadgar hittar ni här.

Läs mer om lagändringen hos Fastighetsägarna eller hos organisationen Bostadsrätterna.

Uppföljning av OVK

Under våren 2016 utförde Simab den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i samtliga hus. Vi fick då fler anmärkningar än tidigare år, vilket delvis berodde på att våra skorstenspipor konstaterades vara otäta. Detta innebär att vi inte längre kan ansluta aktiva, mekaniska fläktar såsom köks- eller badrumsfläkt och att befintliga sådana fick en anmärkning med krav på åtgärd.

Under hösten och vintern har nästan alla berörda medlemmar åtgärdat anmärkningarna, med vissa undantag där åtgärd skulle innebära en avsevärd försämring av ventilationen eller där det faktiskt inte varit möjligt att åtgärda av byggnadstekniska skäl. Styrelsen har under den här perioden fört en dialog med Malmö stad som är tillsynsmyndighet, om vår situation och om hur vi bör agera. Nu när vi åtgärdat allt vi kunnat åtgärda så avvaktar vi hur Malmö Stad vill att vi ska gå vidare.

Relining fortskrider enligt plan

Uppdatering 2017-04-19:

Repipe har bytt plats på Björken 7 och Björken 8 i tidplanen. Det innebär att Björken 8 går igång vecka 19 och Björken 7 vecka 32. Observera att Repipe inleder ett förarbete ca  1-2 veckor innan i tidplanen angivna reliningen går igång.

Här kommer en liten kort avstämning för reliningen av de horisontella avloppsledningarna i den s k bottenplattan, dvs de avloppsrör som går under källargolven i våra hus.

Vår entreprenör Repipe är nu klara med de första två husen, Tallen 1 och Tallen 2 och har just kommit igång med Tallen 3. Vår projektledare Bengt Mattsson, som har gedigen erfarenhet av relining, sköter kvalitetskontrollen och hälsar att de hittills utförda arbetet håller mycket hög standard, och såväl tidsplan som budget har följts.

Varje hus startas upp med ett informationsmöte för de boende som Repipe håller i. Sedan drar Repipe tillfälliga avloppsledningar för toalettavloppen med rör som löper i våra källargångar. Det innebär att förutom att det ibland kan lukta avlopp från källaren så är den enda störningen för oss medlemmar under arbetet att det inte går att använda köksavloppen.

En preliminär tidsplan för de återstående husen är att vi efter Tallen 3 går igång med Björken 3 vecka 13, Björken 7 med start vecka 19, Björken 8 startar vecka 32 och sist men inte minst hoppas vi att Björken 6 startar vecka 38. Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Bahnhof kommer på måndag 30/1

Så har det då äntligen blivit dags för oss att lämna Bredbandsbolaget och gå över till Bahnhof som internetleverantör. På måndag 30 januari påbörjas arbetet med övergången och beräknas komma pågå hela dagen. Det kommer bli en del spring i källarna under tiden och internetuppkopplingen kommer att ligga nere under delar av dagen.

När bytet väl är gjort så måste alla registrera sig som nya kunder på Bahnhofs inloggningssida. Denna visas automatiskt första gången man ansluter via dator. Följ bara stegen nedan så är ni igång.

 1. Anslut din dator med en nätverkskabel till internetuttaget som är placerat i ditt hem.
 2. Starta datorn och öppna en webbläsare. Du kommer automatiskt till Bahnhofs inloggningssida http://dhcp.bahnhof.se (Gör du inte det kan du skriva in adressen manuellt i adressfältet på din webbläsare).
 3. På sidan väljer du ”Jag vill registrera mig som ny kund” och följer instruktionerna. När du har registrerat dig kan du behöva starta om din utrustning (dator och eventuell router).
 4. När det är gjort ska du kunna surfa.

Läs mer i det här informationsbladet.

 

Frågor och svar

 1. Vilken hastighet får vi och vad kostar det?
  Svar: Alla hushåll får 1 GBit (1000 MBit) både upp och ned. För detta betalar vi 115 kr/mån. Kostnaden går genom föreningen och debiteras varje hushåll via avgiften.
 2. Hur kontaktar jag Bahnhof?
  Ring på 010-510 00 00 eller maila dem på kundservice@bahnhof.se
 3. Behöver vi en router från Bahnhof för att komma ut på internet?
  Svar: Nej, det behövs ingen router för att bara komma ut på internet med dator. Däremot behövs en speciell router från Bahnhof (med en s k tjänstefördelare) OM man vill använda IP-telefoni.
 4. Kommer det att skickas ut inloggningsuppgifter mm till oss?
  Svar: Det behövs inga inloggningsuppgifter för att ansluta sig till vår nya internetleverantör. Följ bara de fyra stegen som är listade överst i informationsbladet från Bahnhof.
 5. Behövs en router från Bahnhof för trådlöst nätverk (wi-fi)?
  Svar: Du behöver inte köpa någon ny router om du bara behöver internet. Har du sedan tidigare en router för trådlöst nätverk så ska den funka även med Bahnhof.
 6. Behövs en router från Bahnhof för IP-telefoni?
  Svar: Ja, har du IP-telefoni via Bredbandsbolaget idag och vill behålla det även efter övergången till Bahnhof så behöver du dels teckna dig för IP-telefoni (via deras kundtjänst), dels behöver du köpa en särskild router från Bahnhof för 799:-
 7. Kan man behålla sitt gamla telefonnummer om man vill ha IP-telefoni från Bahnhof?
  Svar: Ja, kontakta Bahnhofs kundtjänst och be dem portera ditt gamla telefonnummer i samband med att du tecknar dig för deras IP-telefoni och beställer deras router. Enligt prislistan kostar det 199 kr i engångsavgift.

Information från PostNord

Uppdatering 2017-01-28:

PostNord har ännu inte delat ut någon information. Efter Sydsvenskans artikel 2017-01-21 så har PostNord bjudit in styrelsen för vidare diskussioner. Vi får se vart det leder. Samtidigt har också andra bostadsrättsföreningar hört av sig och berättat om liknande upplevelser.

I morgon torsdag 19/1 får alla* förmodligen en lapp från PostNord. Det handlar om deras krav på oss att förbättra arbetsmiljön för deras brevbärare och att de nu anser att vi i styrelsen inte agerat tillräckligt snabbt i frågan. Därför säger de sig sluta dela ut post om en månad om vi i styrelsen inte sätter upp sk fastighetsboxar i våra trapphus.

Vi i styrelsen vill börja med att understryka att vi ska göra allt som står i vår makt för att inte låta det gå så långt att PostNord slutar dela ut post. Vi vill också betona att vi inte tar lätt på brevbärarnas arbetsmiljö.

Men…

Vi är kritiska till deras metod och vi är skeptiska till om det här arbetsmiljöansvaret ensidigt vilar på oss som bostadsrättsförening. Vi är dessutom inte ensamma i att vara kritiska till PostNords agerande. På sajten postboxar.info sammanfattar Sveriges större bostadsrättsorganisationer och fastighetsägare en hållning som vi i styrelsen delar.

Sydsvenskan har skrivit en artikel om vår situation som publiceras torsdagen 19/1 och samtidigt återupptar vi dialogen med PostNord med förhoppningen att de genast kan dra tillbaka sitt hot.

* Av någon anledning är Tallen 2 (Mäster Eriksplan 9) inte med i PostNords förteckning. Kanske för att just det huset är godkänt. 

Medlemsrabatt på Sunfleet Carsharing

Sunfleets bilar parkerade utanför Björken 6. Fotograf: Peter Esse

Nu är Sunfleet-bilarna här. Det är en Volvo V40 och en Volvo V70 som står parkerade på gaveln till Björken 6, i korsningen Mariagatan och Sorgenfrivägen.

Som medlem i Malmö Nya Egnahemsförening får man en rabatterad månadsavgift hos Sunfleet. För att kunna nyttja rabatten så ska man skapa ett nytt medlemskap på deras hemsida och där ange en rabatt-kod. Denna kod får ni om ni hör av er till styrelsen på styrelse.mne@gmail.com. Vi kommer också skicka ut koden i samband med nästa infoblad.

Är ni redan medlemmar i Sunfleet? Tyvärr måste ni ändå skapa ett nytt medlemskap för att kunna få nyttja rabatten. Efter att ni har registrerat er på nytt så ska ni maila info@sunfleet.com och meddela att ni har nytt konto så blir det inte dubbelfaktura.  Och vill ni ha ut körstatistik från ert gamla konto innan det stängs så nämner ni bara det i mailet.

Bilpool inpå knuten

Här kommer en julklapp för alla er som funderar på att skaffa bil eller kanske som redan har bil men funderar på att göra er av med den. Som ett led i styrelsens arbete att såväl sänka kostnader för våra medlemmar som att hitta hållbara och kloka alternativ erbjuder vi nu alla som har behov av bil att gå med i en bilpool.

Föreningen har inlett ett samarbete med Sunfleet Carsharing som innebär att vi hyr ut två parkeringsplatser för Sunfleets bilar och i gengäld erbjuds alla vi medlemmar ett medlemskap med rabatterad månadsavgift.

Sunfleet erbjuder tillgång till nyservade, välstädade bilar över hela Sverige. Drivmedel ingår alltid och bilarna är sällan mer än ett och ett halvt år gamla. Kostnaden för varje hyrtillfälle varierar beroende på bilstorlek, veckodag och hyrlängd. Sunfleet fakturerar månadsavgift och hyreskostnader per månad.

Under januari kommer Sunfleet ställa upp en Volvo V40 och en Volvo V70 på kortsidan av Björken 6 i korsningen Mariagatan och Sorgenfrivägen. Bilarna bokas via Sunfleets hemsida eller via deras app.

De av föreningens medlemmar som vill bli medlemmar i Sunfleet för att få möjlighet att boka bil kan välja mellan olika typer av medlemskap. Sunfleet erbjuder alla medlemmar i vår förening en rabatt på 70 kr/mån för alla typer av abonnemang. Till exempel kostar det vanligaste abonnemanget 99 kr/mån för oss i föreningen istället för 169 kr/mån och dessutom får vi två bilar parkerade inpå knuten. Motsvarande rabatt ska gälla även på de andra typerna av medlemskap som Sunfleet erbjuder.

I januari kommer bilarna och då kommer vi också dela ut en särskild kod som ska användas i samband med att man registrerar ett nytt medlemskap för att få den rabatterade månadskostnaden. Då kommer vi också berätta mer om hur man går tillväga för att få rabatten om man redan är medlem.