Stadgeändring på gång

De senaste åren har ett moderniseringsarbete gjorts avseende de två lagar som reglerar det mesta inom en bostadsrättsförening; Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar (LEF). Detta har lett till en del ändringar som bland annat påverkar tid för kallelse, ombud och biträden samt när handlingar som exempelvis årsredovisningen ska hållas tillgängliga till medlemmar innan årsstämman. Detta innebär i sin tur att vi behöver justera våra stadgar vilket kommer att föreslås på årsstämman den 18 maj.

En stadgar är lite som en grundlag för en förening och en ändring kräver två på varandra följande stämmobeslut för att gå igenom. Det sista beslutet kräver dessutom ett bifall av minst två tredjedelar av de närvarande. Då det inte är bråttom att få igenom de föreslagna ändringarna kommer vi, om den ordinarie stämman i år biträder beslutet med enkel majoritet, att föreslå först på nästa ordinarie stämma 2018 att klubba igenom beslutet.

Förändringarna som föreslås är följande;

§26. Andra styckets andra mening:

"Minst en månad före ordinarie föreningsstämma dock senast före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning som skall omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse."

ersätts med

"Minst sex veckor före ordinarie föreningsstämma dock senast före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning som skall omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse."

§29. Tredje styckets första mening:

"Revisionsberättelsen skall avges varje år senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock senast den 30 april."

ersätts med

"Revisionsberättelsen skall avges varje år senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma, dock senast den 30 april."

§29. Fjärde styckets första mening

"Årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorernas anmärkningar samt styrelsens förklaring däröver skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de skall behandlas."

ersätts med

"Årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorernas anmärkningar samt styrelsens förklaring däröver skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma, på vilken de skall behandlas."

§33. Första styckets andra mening:

"Kallelse skall ske till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post-befordran senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma, dock tidigast fyra veckor före stämman."

ersätts med

"Kallelse skall ske till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post-befordran senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma, dock tidigast sex veckor före stämman."

§34. Femte stycket:

"Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, närstående, eller annan medlem får vara biträde."

ersätts med

"Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, närstående, eller annan medlem får vara biträde. Biträde har yttranderätt.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman."

§36. Tillägg efter andra stycket:

"Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen."

Här nedan kan ni ladda hem förslaget i sin helhet med de föreslagna ändringarna kommenterade:
Föreslagen stadgar för Brf Malmö Nya Egnahemsförening 2017

Föreningens nuvarande stadgar hittar ni här.

Läs mer om lagändringen hos Fastighetsägarna eller hos organisationen Bostadsrätterna.