Dränering av Tallen 3

Som tidigare sagts har vi i alla hus fuktproblem av varierande grad i källarna. I många fall handlar det om att det rinner in vatten utmed källarväggarna vid kraftigare eller mer långvarigt regn. Förutom den direkta fukten på väggar och golv orsakar detta även att puts lossnar från innerväggarna.

Då vi konstaterat att husen saknar dränering så är det tydligt att husen tar skada av att fuktig matjord ”trycker in” vatten i husgrunden. Detta är inget akut problem men bör enligt expertis åtgärdas inom en tioårsperiod, lite beroende på hus. I vår kartläggning av fuktproblemen så har vi konstaterat att Tallen 3 är värst utsatt för fuktproblem. Därefter bedömer vi att Björken 6 och 7 kommer och föreningens övriga fyra hus delar tredjeplats i grad av problem.

Fuktproblem i Tallen 3 efter regn 10 mars 2019.

Efter att ha konsulterat vår projektledare Bengt Mattsson från reliningsprojektet samt ytterligare en expert kan vi konstatera att det inte finns så många alternativ för att åtgärda de här problemen. Bengt som tidigare bl a varit VA-chef i Malmö stad har stor erfarenhet av den här typen av frågor. Vi måste gräva ner en dränering runt hela huskroppen samt sätta s k Isodrän-skivor utmed hela husgrunden. Vi ska också separera dagvattenledningar från stuprör och markbrunnar ifrån avloppsledningen och istället leda dagvattnet runtom huset. Då kan vi nämligen sätta in backventil på avloppsledningen för att på så sätt skydda oss från att vatten tränger upp genom golvbrunnarna, något som hände under den stora översvämningen 2014. Ni kan läsa mer om dränering och Isodrän här.

Exempel på dränering för husgrund med betongsula liknande våra hus.

Innan vi går vidare med planering, budgetering och upphandling för alla hus har vi i styrelsen beslutat oss för att genomföra dränering för Tallen 3 som ett pilotprojekt. Detta för att dels åtgärda huset med mest akuta problem, dels för att få en djupare förståelse för allt arbete och alla kostnader i ett sådant här projekt. Vi får också möjlighet att utvärdera uppnådda effekter innan vi går vidare. Vi kommer också låta fotodokumentera alla arbetsmoment för att ha som underlag vid kommande upphandling.

Inför pilotprojektet har vi tagit in offerter från tre välrenommerade entreprenörer utifrån ett anbudsunderlag där bland annat erfarenheterna från provgrävningarna i Björken 7 och Tallen 3 fanns med. Bland dessa anbud har vi valt Park och Vatten AB dels på pris, dels för att vi har goda erfarenheter av dem sedan tidigare. Bengt Mattsson kommer att vara vår projektledare under hela pilotprojektet inklusive utvärdering.

Vår plan är att dräneringsarbetet genomförs under maj och juni i år. Vi har ett fördelaktigt tillfälle att genomföra denna pilot nu. Styrelsen har efter reliningsarbetet samt kartläggningen av fuktproblemen jobbat upp en god kompetens i frågan och vi kan ta fortsatt hjälp av Bengt Mattsson. Vi har också en god likviditet då reliningsprojektet inte kostade riktigt så mycket som vi lånat upp. Och även om de fuktiga källarna inte är ett akut problem att åtgärda så vill börja så fort som möjligt för att ha bättre möjlighet att sprida ut de totala kostnaderna över många år.

Vi räknar med att pilotprojektet totalt kommer kosta cirka 2,5 Mkr. Vi bedömer att vi kan genomföra projektet inom ramen för den för den fastlagda avgiftsnivån och budgeten för 2019, då budgeten innehåller underhållsutgifter på cirka 1,3 Mkr samt att det finns överskottslikviditet (pengar kvar) som har uppstått vid upplåning till reliningprojektet. Om föreningens lånenivå påverkas för 2019 är detta endast marginellt. Dock innebär det att övrigt underhållsarbete måste prövas och omprioriteras. Stora poster avser underhåll av källare och i framtiden fasadrenoveringar. Dessa är rationellt att skjuta på framtiden då de påverkas av fukten och därför bör underhållas när dräneringen är klar.

Nästa steg efter förhandling och kontraktsskrivning är att hålla ett informationsmöte med de boende i Tallen 3. Vi återkommer med mer information.