Dags för Årsstämma 2019

Varmt välkomna till årets stämma för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahem. Mötet hålls torsdagen den 23/5 kl 19:00 och vi är som vanligt i Sorgenfriskolan, ingång A.

Efter mötet dröjer vi oss kvar i skolan och dricker något gott tillsammans med lite kallskuret, ost och kex från Möllans ost.

För att spara på miljön delar vi i år inte ut en tryckt årsredovisning till alla hushåll. Årsredovisningen finns istället att ladda ner här:

Årsredovisning 2018

Ni kan också få en utskriven årsredovisning genom att kontakta styrelsen.

För er som är nyfikna på vad en stämma är och hur det går till så har föreningen Bostadsrätterna (tidigare SBC) satt ihop en matnyttig broschyr som ni kan ladda hem här. Här finns också en broschyr som beskriver hur ni kan göra om ni inte kan närvara men ändå vill rösta på dagordningens frågor. Har ni några frågor eller funderingar är ni såklart också välkomna att kontakta styrelsen.

Om föreningsstämma (Bostadsrätterna)

Om Fullmakt, ombud och biträde (Bostadsrätterna)

Dagordning

Dagordningen finns också att ladda ner här.

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fråga om kallelse behörigen skett.
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning.
 9. Framläggande av revisorernas berättelse, eventuella anmärkningar och styrelsens förklaring däröver.
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antal revisorsuppleanter.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Val av extern revisor.
 18. Val av valberedning, som skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
 19. Motion om stöket i trädgården i Tallen 2 (se separat blad – bilaga 1)
 20. Motion om kodlås till grindar i Björken 3 (se separat blad – bilaga 1)
 21. Motion om översyn av portar till trapphusen (se separat blad – bilaga 1)
 22. Motion om reparation av grindar i Tallen 1 (se separat blad – bilaga 1)
 23. Styrelsen informerar.
 24. Stämmans avslutande.

Bilaga 1 – Motioner till årsstämman 2019 samt styrelsens utlåtande

Motion om stöket i trädgården i Tallen 2
Motionsställare: Elisabeth Wiman, Tallen 2

Under ett husmöte i Tallen 2 för några år sedan framkom klagomål angående stöket i vår trädgård. Detta med anledning av alla leksaker, som vid upprepade tillfällen låg (och ligger) spridda över hela vår trädgård, Inne i buskage och på gångplattorna utanför våra portar och cykelställ. Utöver detta, trädgårdsmöbler som flyttas och inte ställs tillbaks till sina ursprungliga platser.

När man bor i privat villa med trädgård, så kan man lämna allt i vilken röra men vill. Men INTE när man bor i bostadsrätt, där alla har rätt till trivsel i dom allmänna utrymmena såsom bl.a. trädgården.

 1. Jag efterlyser nu att styrelsen och föreningen tar ansvar och gör något som är av bestående resultat. Det handlar om RESPEKT och HÄNSYN till grannar. Den situation jag beskriver har nu pågått i flera år utan att någon förbättring skett. En tydlig information om detta bör nu uppmärksammas under årsmötet.
 2. Eftersom muntliga tillsägelser inte har någon som helst effekt, så föreslår jag att MNE gör ett tillägg i föreningens Trivselregler. Där bör uttryckligen stå att leksaker etc måste plockas undan varje dag som barnen lekt på våra gemensamma utrymmen. Ett sådant tillägg finns i flera andra Bostadsrättsföreningars regler.

Styrelsens utlåtande

Boende i flerfamiljshus handlar ofta om kompromisser och hänsyn måste visas från alla parter. Självklart ska gångvägar och entréer hållas fria och det ska se fint ut i våra trädgårdar. Samtidigt är vi en barnrik förening och våra utemiljöer är unika för barn i storstadsmiljö. Det åligger alla medlemmar att hålla rent såväl inom- som utomhus. Styrelsen informerar regelbundet och vid behov om vilka skyldigheter man som medlem har.

Styrelsen rekommenderar stämman att besluta om att förtydliga föreningens trivselregler med följande tillägg under andra stycket rubricerat ”Säkerhet och samverkan”: ”Hjälp också till med att hålla rent och fint i våra trädgårdar och se till att gångvägar och entréer är framkomliga.”

Motion om kodlås till grindar i Björken 3
Motionsställare: Fabian Hvengård, Björken 3

Önskemål om att grindarna runt Björken 3 förses med kodlås. Personer som inte tillhör föreningen tar sig idag med lätthet in på baksidan av huset och rotar i soptunnor, rycker i ytterdörrar och sitter sommartid på bänkarna och röker/festar. Fastigheterna som ligger parallellt med Björken 3 (ej MNE) har grindar med kodlås och de har inte de beskrivna problemen.

Styrelsens utlåtande

Frågan om kodlås till grindar är aktuell för alla hus. Att sätta in kodlås på samtliga grindar i föreningen indikerar att bli alltför kostsamt eftersom styrelsen nu försöker hålla ner övriga utgifter i föreningen inför den nu pågående dräneringen. I samband med dräneringen läggs kanalisering för el till grindarna för att möjligheten ska finnas att ta upp frågan om kodlås på nytt när det ekonomiska läget är ett annat.

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå begäran om kodlås till grindarna i Björken 3.

Motion om översyn av portar till trapphusen
Motionsställare: Fabian Hvengård, Björken 3

Föreningen bör låta en ”dörrspecialist” göra en översyn av de ytterdörrar i föreningen som under lång tid haft problem med funktionen, att stängas och öppnas på ett smidigt sätt och att inte gå att öppna genom att endast dra i dörrhandtaget. Det har hitintills inte räckt med de insatser Hagtorns försökt göra och ytterdörrarnas bristfälliga funktion leder till att personer med tveksamma syften med lätthet tar sig in i trapphusen.

Styrelsens utlåtande

Funktionaliteten hos våra portar ingår i vår fastighetsskötare Hagtorns uppdrag. Då enklare åtgärder inte hjälpt på vissa portar har Hagtorns i vintras lyft frågan till styrelsen som tagit beslut på att de ytterdörrar som har problem med ska åtgärdas med nya dörrstängare. Det finns även ett par portar där Hagtorns föreslagit andra åtgärder men där styrelsen ännu inte fattat något beslut. Det är alltså ett pågående ärende hos såväl Hagtorns som hos styrelsen.

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå begäran om en särskild översyn av föreningens portar.

Motion om reparation av grindar i Tallen
Motionsställare: Martin Gagner, Tallen 1

Ge styrelsen i uppdrag att tillse att de två grindarna till gården Tallen 1 återställs till gott bruksskick, såsom innan läggningen av grusgång sommaren 2017, innan september månads utgång. Med gott bruksskick avses att grindarna ska kunna öppnas och stängas utan stor kraft, samt att de ska kunna låsas och låsas upp med nyckel. Återställandet av grindarna ska vara utfört med sådan kvalitet att de förblir i gott bruksskick åtminstone till nästkommande årsstämma, då ärendet ska återrapporteras.

Styrelsens utlåtande

Självklart ska alla föreningens grindar fungera på ett tillfredsställande sätt. Enklare åtgärder ingår i fastighetsskötarens uppdrag medan stööre insatser beslutas av styrelsen. Återställandet av grindarna i Tallen 1 är ett pågående ärende sedan 2017 och har tyvärr tagit alldeles för lång tid. Styrelsen vill här passa på att be alla berörda om ursäkt för att vi inte har lyckats lösa detta tidigare. Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen om en tidsgräns till september månads utgång.