Dags för årsstämma 2021

Varmt välkomna till årets stämma för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening torsdagen den 7 oktober klockan 19:00.

Med anledning av Covid-19 och efter de positiva erfarenheterna från förra årets stämma vill vi lyfta fram möjligheten att delta digitalt. Vi håller därför mötet även på Google Meet där det finns möjlighet att, precis som på den fysiska stämman, rösta och ställa frågor via den modererade chatten.

Ni hittar det digitala mötet här: (Stämman avslutad, länk borttagen).

För er som ändå vill delta fysiskt är vi som vanligt i Sorgenfriskolan, högst upp i salen intill musiksalen. Dessvärre ser vi oss tvungna att begränsa (det fysiska) deltagandet till endast en medlem per hushåll. Nedan följer årets dagordning. Med tanke på omständigheterna bjuder vi i år inte på någon mat eller dryck efter mötet.

Årsredovisningen för 2020 hittar ni här.

Om du inte har möjlighet att delta alls så kan din röst ändå räknas. Genom att ge en fullmakt till en granne som ska närvara fysiskt kan denne rösta i ditt ställe. På förekommen anledning vill understryka att en fullmakt inte kan innehålla instruktioner om hur ombudet skall rösta utan att det är upp till ombudet själv att avgöra. Nedan finner ni en blankett för fullmakt som ni kan ställa ut till valfri medlem i föreningen som ska närvara fysiskt.

Kallelse och Dagordning för Årsstämma 2021

Fullmakt för Årsstämma 2021

För er som är nyfikna på vad en stämma är och hur det går till så har föreningen Bostadsrätterna (tidigare SBC) satt ihop en matnyttig broschyr som ni kan ladda hem här. Här finns också en broschyr som beskriver hur ni kan göra om ni inte kan närvara men ändå vill rösta på dagordningens frågor. Har ni några frågor eller funderingar är ni såklart också välkomna att kontakta styrelsen.

Om föreningsstämma (Bostadsrätterna)

Om Fullmakt, ombud och biträde (Bostadsrätterna)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fråga om kallelse behörigen skett.
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning.
 9. Framläggande av revisorernas berättelse, eventuella anmärkningar och styrelsens förklaring däröver.
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antal revisorsuppleanter.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Val av extern revisor.
 18. Val av valberedning, som skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
 19. Styrelsens slutrapport angående utredning om kodlås på grindar.
 20. Styrelsens statusrapport avseende förslag för avgift på upplåten källaryta. Inget förslag klart.
 21. Styrelsen informerar.
 22. Stämmans avslutande.