Styrelsen informerar: Maj 2022

Årsstämma – Tänk på möjligheten att delta via fullmakt
Torsdag 19 maj, kl. 19:00 Sorgenfriskolan, ingång A, vån. 4
Alla har i sitt brevinkast fått en skriftlig kallelse till årets föreningsstämma. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta. Inte minst med tanke på att vi önskar ett välgrundat demokratiskt beslut kring förslaget på avgift för inredd källare, se bilaga till kallelsen (även bifogad).

Här finns verksamhetsberättelsen för 2021 att läsa inför årsstämman:

https://www.mne.se/wp-content/uploads/2022/05/Verksamhetsberattelse-MNE-2021.pdf

Fullmakt
Om du inte kan delta personligen, finns det möjlighet att anlita en annan medlem som ombud – som med fullmakt kan göra din röst hörd. Medlem kan bara vara ombud för en person. Bifogat eller via nedanstående länk finns en blankett för fullmakt att skriva ut och fylla i när ni ber en granne som ska närvara vid stämman, att föra er talan och utöva er rösträtt!

Har du inte möjlighet att skriva ut, så kan ni vända er till respektive husvärd för att få denna blankett i pappersform.
Ladda hem för utskrift: https://www.bostadsratterna.se/sites/default/files/fullmakt.pdf

Påminnelse om OVK (Obligatorisk ventilationskontroll),
samt rengöring av ventilationssystem
Vecka 21, med start måndag 23 maj
I utskick  via husvärdarna i mitten av april informerade styrelsen utförligt om kommande OVK (även bifogat). Läs gärna igenom en gång till så att ni är helt förberedda på vad det innebär och vad ni själva måste ombesörja innan besiktningen.

Firman som genomför denna och rapporterar till föreningen och Malmö stad heter OVKservice Syd AB och kommer att lägga budlappar i era brevinkast med information och planerad dag för besök i respektive lägenhet 1-2 veckor före 23/5.

Det är mycket viktigt att de får tillträde till din lägenhet när de behöver det. Om du inte kan vara hemma när firman planerar att komma till dig, lämnar du nyckel till en granne eller till firman, som kommer finnas på Mäster Eriks plan 10A kl 07.50 för att ta emot nycklar (i tidigare utskick stod det felaktigt Mäster Palmsgatan 10 A).

Om du lämnar nyckel till en granne, informerar du firman om detta via SMS till numret som står på budlappen.

Renovering och ombyggnad – glöm inte att anmäla!
Under pandemiåren har vi haft många medlemmar som anmält och påbörjat renoverings- och ombyggnadsarbete i sina lägenheter. Samtidigt har vi försökt tydliggöra och kvalitetssäkra arbetsprocessen sett ur föreningens synpunkt vilket givetvis även gynnar varje enskild medlem. Vi äger dessa lägenheter gemensamt så om något går fel vid renovering eller ombyggnad drabbas i regel samtliga medlemmar av ökade kostnader. Den viktigaste ändringen av våra rutiner är således att vi numera kräver besiktningsfirma vid all typ av renovering och ombyggnad.

Vi har för närvarande fem ärende som i det närmaste är avslutade och där vi i princip väntar på att besiktningsprotokoll ska inkomma. Sju ärende är anmälda och har hunnit olika långt i processen mot att godkännas så att arbetet kan påbörjas. Ytterligare åtta ärende pågår för fullt.

Vi hoppas på er förståelse för att processen tar en tid i anspråk för alla inblandade och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra processen. En mycket betydande sak som vi lärt oss är vikten av att enskilda medlemmar alltid ska vända sig till Stadsbyggnadskontoret (SBK) med skriftlig förfrågan kring huruvida det krävs teknisk anmälan/bygglov, och få deras svar dokumenterat, skriftligt. 

Skyddsrum
Vi har inga godkända skyddsrum i våra fastigheter. På MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida hittar du information om var du hittar närmaste skyddsrum.
Länk: www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/hitta-ditt-narmaste-skyddsrum/

Sophantering – för allas trevnad
Håll rent vid våra miljöstationer och sortera rätt. Miljöstationerna är till för hushållssopor, för större emballage och kartonger hänvisar vi till återvinningsstationerna längre ner på Spånehusvägen längs idrottsplanen eller vid Coop Folkets Park, likaså om det om det är fullt i något kärl (oftast kartong) eller vänta med att slänga tills det finns plats, så slipper vi överfulla kärl och extratömningar.

Ljudlig glasåtervinning
Tyvärr är miljöstationerna belägna så nära våra hus att en del medlemmar störs kraftigt av ljud när man slänger framför allt glas. Vänligen respektera dina grannar och tänk på att inte slänga glas under tidig morgon och kväll. Tack för visad hänsyn!

Vi önskar er en fortsatt solig vår!
Styrelsen MNE