Inköpspriset av råyta

Styrelsens förslag om att höja inköpspriset på råyta röstades igenom under den senaste föreningsstämman och förändringen har nu trätt i kraft. Detta beslut innebär att det tidigare priset på 415 kr per kvadratmeter justeras upp för att bättre spegla marknadsvärdet, i enlighet med rekommendationer från både jurister och mäklare. Styrelsen har noggrant övervägt detta och konstaterat att ett lägre pris inte skulle ha haft en saklig grund.

Från och med 2024-05-14 gäller 2800 kr/kvm för källare och 5000 kr/kvm för vindar med årlig justering enligt index för lägenhetspriser i centrala Malmö från Svensk mäklarstatistik.

FAQ om förslaget till justerat inköpspris

FAQ om förslaget till justerat inköpspris

Styrelsen har fått in en del frågor och funderingar inför stämman angående förslaget om att höja inköpspriset på råyta. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna vi har fått och försöker ge så tydliga svar som möjligt på dessa. 

”Varför är det en så stor höjning?”

Dagens 415 kr ligger inte i närheten av marknadsvärdet. Styrelsen har fått rådgivning av Bostadsrätternas jurister. De har rådgivit föreningen att ta ut ett pris som är värderat efter marknadsvärdet. Justeringen är gjort utifrån sakliga skäl – marknadsvärde. För detta redogörs i ärendet som medlemmarna har fått ut. Styrelsen har också fått värderingen bekräftat från mäklare. Det vill säga ett annat pris än det styrelsen föreslår hade inte haft saklig grund. 

”Varför kom förslaget så sent och efter deadline för motioner?”

Förslaget kom i tid i relation till när en kallelse med ärenden till stämman ska skickas ut, det ska skickas ut minst 14 dagar innan stämman och förslaget kom tidigare än så. Det är så beslutsförslag brukar hanteras i en förening inför en stämma. 

Vissa undrar varför förslaget inte kom innan deadline för motioner. När styrelsen kommer med ett förslag (så kallad proposition) så hanteras det inte genom motioner mot förslaget, utan det man kan göra är att på stämman lägga ett motförslag på det förslag som har skickats ut. Möjligheten att diskutera förslaget ges på stämman och då ges också möjligheten att lägga motförslag. 

Det kan tyckas som att förslaget kommer plötsligt, men frågan om att justera priset har pågått länge i föreningen, frågan är således inte ny. Se tex inlägg på hemsidan från 2020 (https://www.mne.se/2020/10/10/faq-om-kallaravgift/) i diskussionen om införande av källaravgifter:

Priset för att köpa loss yta för att kunna bygga till sin lägenhet beslöts på föreningsstämma 2006. Det fanns då tre olika förslag att ta ställning till; 415 kr/kvm, 1500 kr/kvm och 4000 kr/kvm. Det förstnämnda förslaget vann med röstsiffrorna 37 mot 4 respektive 20 röster. Priset har inte justerats över tid och är alltså fortfarande 415 kr per kvm. Detta är något som styrelsen vill se över, men som inte är helt okomplicerat, och som sagt en helt separat fråga.

”Bryter det inte mot likhetsprincipen att införa ett högre pris när andra medlemmar har fått köpa loss till ett lägre pris?” 

Enligt Bostadsrätterna strider inte förslaget mot likhetsprincipen. Generellt kan man säga att likhetsprincipen inte innebär att alla medlemmar alltid ska behandlas lika men att lika fall ska behandlas lika. Om det finns objektiva skäl kan det också föreligga skäl för olikabehandling. I styrelsens förslag till beslut redogörs för objektiva skäl till förslaget: marknadsvärdet. Mäklare har också landat i samma värdering. 

Istället är det så att det nuvarande priset på 415 kr skulle kunna strida mot generalklausulen i 7 kap. 42 lagen om ekonomiska föreningar:

42 §   Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen får inte rättshandla eller vidta någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem.

Citat från jurist på Bostadsrätterna:

“Jag kan inte se något skäl för att de medlemmar som inte kan eller vill köpa vindsyta ska vara med och lämna ”rabatt” vid köp av ytor till vissa andra medlemmar. Det skulle möjligen strida mot generalklausulen i 7 kap. 42 lagen om ekonomiska föreningar.” 

Det är alltså priset om 415 kr som inte har saklig grund – inte förslaget om beslutet om 5000 kr och 3000 kr. 

Genom föreslaget inköpspris ges medlemmar som har möjligheten att köpa loss vind och källare fortsatt den möjligheten och till ett pris som har saklig grund – marknadsvärde.

De som köper vind eller källare kommer få ett ökat värde på sin lägenhet samtidigt som föreningens ekonomi stärks.

”Hur många lägenheter återstår det som kan bygga upp respektive ner?”

Cirka 80 procent av de som kan bygga upp har gjort det och ca 9 procent av de som kan bygga ner har gjort det. En del av de som redan byggt till kan dock teoretiskt sett bygga till ännu mer, om de inte har tagit i anspråk hela ytan ovan eller under sig. 

Det är också viktigt att komma ihåg att föreningen består av många medlemmar som inte alls har möjlighet att bygga upp eller ner – t.ex. de som har köpt redan uppbyggda eller nedbyggda lägenheter, de som inte har möjligheten rent fysiskt för att man har pannrum eller tvättstuga nedanför sig men också de som faktiskt inte är intresserade av att bygga ner eller upp. 

”Varför ändras ett tidigare fattat beslut?”

Ett senare stämmobeslut kan alltid upphäva ett tidigare beslut, det finns inga formella hinder för detta. 

”Men varför tar bort möjligheten för de som behöver större yta att bo kvar i föreningen”

En bostadsrättsförening kan inte utgå från att ge medlemmar ett osakligt (lågt) pris för råyta i syfte att möjliggöra för att de ska kunna bo kvar i föreningen för att de behöver större lägenheter. Att köpa loss råyta till ett lågt pris ger bara ekonomisk fördel till en enskild medlem, genom högre värde på lägenheten. Om föreningen fortsätter sälja loss ytor till låga priser (pris som inte har saklig grund) innebär det att föreningen går miste om intäkter som skulle kunna bidra till tex lägre avgiftshöjningar, något som kommer alla medlemmar till godo och ökar möjligheten för fler att ha råd att bo kvar. 

“Går inte föreningen miste om ökade avgiftsintäkter om fler väljer att inte köpa till yta på grund av höjningen av priset?”

Så som avgiftssystemet fungerar i dagsläget så får föreningen inte in mer netto efter en upp/nedbyggnad utan det är en totalsumma som är fastställd och fördelas mellan medlemmarna genom ett ytandelstal (beroende på vilken typ av yta det är, t.ex. källare, vind, med eller utan fjärrvärme och med eller utan brandskydd). Det vill säga medlemmen som har mer yta än innan betalar mer och alla andra lite mindre, men det blir inte mer totalt till föreningen.

“Varför föreslår ni inte någon form av stegvis höjning eller en tidsfrist innan det nya priset börjar gälla?”

Huvudorsaken till varför vi inte inför stegvis är för att vi behöver anpassa priset till marknadsvärdet – ett pris som har saklig grund. Avvaktar vi med införandet så avvaktas det sakliga priset och vi fortsätter att ha ett pris som är felaktigt, och det kan vi inte motivera. Även här har vi rådfrågat juristerna på bostadsrätterna och de har rekommenderat att förslaget om ett pris som motsvarar marknadsvärdet ska börja gälla direkt. 

Det är en ganska omfattande process att få till en upp- eller nedbyggnad. Anledningen till att styrelsen sätter ganska höga och tidskrävande krav vid en tillbyggnad är att föreningen i flera fall de senaste åren drabbats av skador och andra problem i samband med renoveringar och tillbyggnader. Det har utöver skador på fastigheten och lägenheter orsakat betydande kostnader och merarbete för föreningen och medlemmar. För att undvika detta har vi en process som alla boende som funderar på att renovera eller bygga till måste gå igenom. 

Att få ett godkännande från styrelsen tar oftast minst några månader, där det ingår bland annat att kontakta stadsbyggnadskontoret för att kontrollera om bygglov/teknisk anmälan krävs, kontakta besiktningsfirma, ha husmöte där grannar får rösta om tillbyggnaden, garantera likvärdiga förråd till medlemmar om byte sker (vilket händer ganska ofta), uppmätning av ytor, se till att alla lagar och regler följs vad gäller brandskydd, ventilation mm. Denna process omfattar anmälan till styrelsen i två steg och preliminärbesked och till slut ett eventuellt godkännande av styrelsen. Först efter denna process skrivs tilläggsupplåtelseavtal. Den här processen är vi noga med att följa i varje ärende, och vi vill undvika att hamna i att medlemmar stressar fram beslut i denna process. Men framförallt vill vi undvika att skjuta upp införandet av det pris som har saklig grund.

Nyårshälsning från styrelsen

Styrelsen i MNE vill passa på att önska alla boende i vår förening ett mindre utmanande nytt år 2021! De utmaningar som naturligtvis kommer får gärna vara av en mer positiv karaktär än hittills!

Det gångna året har varit påfrestande för alla och envar på många olika sätt. Vi i styrelsen har lagt om vårt arbetssätt precis som flertalet andra tvingats göra. Vi ses numera bara digitalt både inom styrelsen och med våra samarbetspartners. Det har trots allt fungerat ganska bra. Vårt försenade årsmöte i höstas, som var såväl digitalt som fysiskt, kanske inte fungerade helt optimalt men vi tar med oss lärdomar från detta.

Vi vill också vara tydliga med att en del insatser av underhållskaraktär som har varit planerade i enskilda lägenheter har fått sättas på vänt då vi ser att vi måste följa Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi försöker meddela de boende det gäller så att man vet hur vi tänker. Akuta åtgärder har givetvis genomförts men så coronasäkert som möjligt. 

Vi vet också att en del familjer i föreningen har drabbats av corona och har samtidigt sett hur fint grannar ställt upp och hjälpt till. Det värmer! Får ni problem så tveka inte att kontakta styrelsen eller husvärdar så försöker vi hitta lösningar gemensamt.

Har ni tankar och funderingar på förbättringar i ert hus så ta gärna upp det med husvärden som kan kalla till husmöte (digitalt är att rekommendera just nu!)  så ni kan diskutera tillsammans med övriga boende. Det är bra att styrelsen vet att förslag är väl förankrade i respektive hus innan vi går vidare med eventuella utredningar och åtgärder.  

Som vi redan skrivit om i vårt Infoblad och på hemsidan så har styrelsen valt att inte höja föreningens avgift 2021. Corona pandemin har lagt hämsko på en del aktiviteter som vi annars kanske startat och vi vill också tänka på våra medlemmars ekonomi.

Med detta vill vi önska er alla som bor i Malmö Nya Egnahemsförening ett så Gott Nytt År som möjligt 2021!

Styrelsen MNE

Mattias, Magnus, Karolina, Henrik, Erik, Jan, Jessica, Fanny, Elisabeth

Malmö 2020-12-29

Sänkt bredbandsavgift

Vi har förhandlat om vårt bredbandsavtal med Bahnhof och alla får en liten kostnadssänkning från och med årsskiftet till 95 kr/mån för fortsatt 1 Gbit upp och ned. Vi har också fått ett nytt telefonnummer för support som ska ha mindre kötid och är öppet vardagar 09-17. Numret är 010-510 30 19 och ni hittar det även på vår hemsida under rubriken Medlemsförmåner.

Ingen avgiftshöjning 2021

I samband med budgetarbetet inför nästa år har vi i styrelsen fattat beslut om att inte höja avgiften. Vi motiverar detta framförallt med tanke på den rådande pandemin och hur den kan drabba våra medlemmar ekonomiskt. Vi ser också att vår förening har en i övrigt god och stabil ekonomi vilket gör det möjligt för oss att avstå höjning.

Årsstämman skjuts upp

Med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat att skjuta upp föreningens årsstämma till efter sommaren. Detta för att följa regeringens förbud mot sammankomster med mer än 50 personer och för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning och att skydda äldre och personer i riskgrupper.

Som förening är vi skyldiga att följa lagstiftning såsom Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. Därutöver måste vi också följa föreningens stadgar. Styrelsens beslut bryter mot paragraf 30 i våra stadgar vilken stipulerar att stämma skall hållas före maj månads utgång. Vår förhoppning är att ni medlemmar har överseende med detta med hänsyn till den rådande situationen. Medlem som anser att det är fel att bryta mot stadgarna kan ansöka om att Bolagsverket istället ska kalla till föreningsstämma. Jurister ställer sig dock tveksamma till om Bolagsverket kommer agera.

Det finns fler orsaker till varför det är klokt att skjuta upp årsstämman. Regeringen vill att det ska bli möjligt att hålla helt digitala stämmor i kombination med möjlighet till poströstning, det vill säga utan krav på möjlighet till fysisk närvaro och förbereder därför en ändring i lagen (2020:198). De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juni 2020 men är ännu inte beslutade.

Vår förhoppning är att vi kan genomföra Årsstämman i slutet på september och återkommer med exakt datum längre fram. En skriftlig kallelse kommer att delas ut senast två veckor före stämman. Vi hoppas då kunna erbjuda möjlighet att poströsta eller rösta med ombud, och förhoppningsvis också möjlighet för alla att delta digitalt.

Är du intresserad av att hjälpa till i föreningen så tveka inte att kontakta vår valberedning. Sammankallande för valberedningen är Jonas Gillberg i Björken 6 som enklast nås på epost här. Du kan också prata med Jens Jansson i Tallen 1 eller Erik Zivkovic i Björken 7.

Uthyrning via AirBnB och liknande

Allt fler medlemmar har visat intresse för att hyra ut sina lägenheter via Airbnb och liknande tjänster. Styrelsen har mot bakgrund av detta beslutat att dessa uthyrningar ska prövas och bedömas på samma sätt som längre uthyrningar. All form av andrahandsuthyrning, kort som lång tid, kräver ett godkännande från styrelsen. Ansökan om andrahandsuthyrning ska ha kommit styrelsen tillhanda i god tid före uthyrningsperioden påbörjas. Detta för att styrelsen ska ges möjlighet att ta ställning till uthyrningen innan den påbörjas. Om korttidsuthyrningar skapar en olägenhet för övriga boende förbehåller sig styrelsen rätten att neka fler uthyrningsperioder för den enskilde medlemmen.

Samma ordningsregler gäller för den som hyr en lägenhet i andra hand. Det är därmed lägenhetsinnehavarens skyldighet att informera den som hyr om dessa regler. Mer information om andrahandsuthyrning finns på hemsidan men ni är självklart välkomna att höra av er till styrelsen om ni inte hittar den information ni söker.

Läs mer om andrahandsuthyrning här.