Huskurage – vid oro för våld

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer, genom att ge grannar verktyg att agera. Styrelsen har antagit deras policy, som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro över att någon är i fara.

Läs mer om vad just du kan göra för att rädda liv i vår policy här.

Det går också bra att kontakta styrelsen om du befarar att någon i ditt hus far illa.

Gemensam trädgårdsdag 22/10

Söndagen den 22 oktober är det dags för årets sista gemensamma trädgårdsdag, då samtliga hus hjälps åt att göra fint i våra trädgårdar. Det kommer att finnas två containrar på plats, en utanför Tallen 3 och en utanför Björken 7, som i första hand ska rymma trädgårdsavfall. Efter avslutad trädgårdsdag, cirka kl 14.00, är alla välkomna på korvgrillning i trädgården till Björken 6, där det kommer att finnas mat och dryck på plats.

Vi hoppas som vanligt att så många som möjligt kan komma!

Vi välkomnar Hagtorn Fastighetsservice

Föreningen har upphandlat en ny fastighetsskötare och det blev Hagtorn Fastighetsskötsel som hade det vinnande anbudet. De började sitt uppdrag den 1 juni.

Felanmälan görs antingen på 040 – 618 84 64 dygnet runt (jour 16-07 debiteras dock extra) eller via mail på felanmalan@hagtornservice.se.

De kommer att gå en tillsynsrunda varje vecka i alla hus och trädgårdar, samt hjälpa såväl föreningen som medlemmarna med mindre reparationer och dylikt. Nedan följer en lista över vad de kommer att ansvara för;

Tillsynsrundan
Kontroll av belysning utomhus 1 g/vecka
Kontroll av Stuprör 1 g/vecka
Renhållning hårda ytor 1 g/vecka
Renhållning sopstation 1 g/vecka
Tillsyn av inredning, utrustning etc. 1 g/vecka
Kontroll av belysning & tidur 1 g/vecka
Byten av lampor, lysrör & tändare 1 g/vecka
Smörjning & justering av dörrstängare, gångjärn & lås. 1 g/vecka
Renhållning rabatter 2 g/mån
Kontroll av dagvattenbrunnar 1 g/mån
Kontroll av ventilation gemensamma utrymmen 1 g/mån
Kontroll av värme & VVS 1 g/mån
Renhållning av alla ytor utomhus vår/höst 2 g/år
Avläsning vattenmätare 1 g/år
Vid behov
Namnbyten på dörrar & porttavlor. vid behov
Anslå meddelanden vid behov
Klottersanering vid behov
Vinterrenhållning
Snöröjning vid behov
Halkbekämpning vid behov

Stadgeändring på gång

De senaste åren har ett moderniseringsarbete gjorts avseende de två lagar som reglerar det mesta inom en bostadsrättsförening; Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar (LEF). Detta har lett till en del ändringar som bland annat påverkar tid för kallelse, ombud och biträden samt när handlingar som exempelvis årsredovisningen ska hållas tillgängliga till medlemmar innan årsstämman. Detta innebär i sin tur att vi behöver justera våra stadgar vilket kommer att föreslås på årsstämman den 18 maj.

En stadgar är lite som en grundlag för en förening och en ändring kräver två på varandra följande stämmobeslut för att gå igenom. Det sista beslutet kräver dessutom ett bifall av minst två tredjedelar av de närvarande. Då det inte är bråttom att få igenom de föreslagna ändringarna kommer vi, om den ordinarie stämman i år biträder beslutet med enkel majoritet, att föreslå först på nästa ordinarie stämma 2018 att klubba igenom beslutet.

Förändringarna som föreslås är följande;

§26. Andra styckets andra mening:

"Minst en månad före ordinarie föreningsstämma dock senast före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning som skall omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse."

ersätts med

"Minst sex veckor före ordinarie föreningsstämma dock senast före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning som skall omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse."

§29. Tredje styckets första mening:

"Revisionsberättelsen skall avges varje år senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock senast den 30 april."

ersätts med

"Revisionsberättelsen skall avges varje år senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma, dock senast den 30 april."

§29. Fjärde styckets första mening

"Årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorernas anmärkningar samt styrelsens förklaring däröver skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de skall behandlas."

ersätts med

"Årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorernas anmärkningar samt styrelsens förklaring däröver skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma, på vilken de skall behandlas."

§33. Första styckets andra mening:

"Kallelse skall ske till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post-befordran senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma, dock tidigast fyra veckor före stämman."

ersätts med

"Kallelse skall ske till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post-befordran senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma, dock tidigast sex veckor före stämman."

§34. Femte stycket:

"Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, närstående, eller annan medlem får vara biträde."

ersätts med

"Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, närstående, eller annan medlem får vara biträde. Biträde har yttranderätt.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman."

§36. Tillägg efter andra stycket:

"Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen."

Här nedan kan ni ladda hem förslaget i sin helhet med de föreslagna ändringarna kommenterade:
Föreslagen stadgar för Brf Malmö Nya Egnahemsförening 2017

Föreningens nuvarande stadgar hittar ni här.

Läs mer om lagändringen hos Fastighetsägarna eller hos organisationen Bostadsrätterna.

Uppföljning av OVK

Under våren 2016 utförde Simab den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i samtliga hus. Vi fick då fler anmärkningar än tidigare år, vilket delvis berodde på att våra skorstenspipor konstaterades vara otäta. Detta innebär att vi inte längre kan ansluta aktiva, mekaniska fläktar såsom köks- eller badrumsfläkt och att befintliga sådana fick en anmärkning med krav på åtgärd.

Under hösten och vintern har nästan alla berörda medlemmar åtgärdat anmärkningarna, med vissa undantag där åtgärd skulle innebära en avsevärd försämring av ventilationen eller där det faktiskt inte varit möjligt att åtgärda av byggnadstekniska skäl. Styrelsen har under den här perioden fört en dialog med Malmö stad som är tillsynsmyndighet, om vår situation och om hur vi bör agera. Nu när vi åtgärdat allt vi kunnat åtgärda så avvaktar vi hur Malmö Stad vill att vi ska gå vidare.

Gemensam trädgårdsdag söndag 23/4

Söndagen den 23 april är det dags för årets första gemensamma trädgårdsdag, då samtliga hus hjälps åt att göra vårfint i våra trädgårdar. Husvärdarna i respektive hus kommer att informera om vad som ska göras på just denna dag. Cirka kl 14.00, är ni välkomna på korvgrillning i trädgården hos Tallen 3.

Vi hoppas på strålande sol och att så många som möjligt både kan och vill komma!

Relining fortskrider enligt plan

Uppdatering 2017-04-19:

Repipe har bytt plats på Björken 7 och Björken 8 i tidplanen. Det innebär att Björken 8 går igång vecka 19 och Björken 7 vecka 32. Observera att Repipe inleder ett förarbete ca  1-2 veckor innan i tidplanen angivna reliningen går igång.

Här kommer en liten kort avstämning för reliningen av de horisontella avloppsledningarna i den s k bottenplattan, dvs de avloppsrör som går under källargolven i våra hus.

Vår entreprenör Repipe är nu klara med de första två husen, Tallen 1 och Tallen 2 och har just kommit igång med Tallen 3. Vår projektledare Bengt Mattsson, som har gedigen erfarenhet av relining, sköter kvalitetskontrollen och hälsar att de hittills utförda arbetet håller mycket hög standard, och såväl tidsplan som budget har följts.

Varje hus startas upp med ett informationsmöte för de boende som Repipe håller i. Sedan drar Repipe tillfälliga avloppsledningar för toalettavloppen med rör som löper i våra källargångar. Det innebär att förutom att det ibland kan lukta avlopp från källaren så är den enda störningen för oss medlemmar under arbetet att det inte går att använda köksavloppen.

En preliminär tidsplan för de återstående husen är att vi efter Tallen 3 går igång med Björken 3 vecka 13, Björken 7 med start vecka 19, Björken 8 startar vecka 32 och sist men inte minst hoppas vi att Björken 6 startar vecka 38. Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Bahnhof kommer på måndag 30/1

Så har det då äntligen blivit dags för oss att lämna Bredbandsbolaget och gå över till Bahnhof som internetleverantör. På måndag 30 januari påbörjas arbetet med övergången och beräknas komma pågå hela dagen. Det kommer bli en del spring i källarna under tiden och internetuppkopplingen kommer att ligga nere under delar av dagen.

När bytet väl är gjort så måste alla registrera sig som nya kunder på Bahnhofs inloggningssida. Denna visas automatiskt första gången man ansluter via dator. Följ bara stegen nedan så är ni igång.

 1. Anslut din dator med en nätverkskabel till internetuttaget som är placerat i ditt hem.
 2. Starta datorn och öppna en webbläsare. Du kommer automatiskt till Bahnhofs inloggningssida http://dhcp.bahnhof.se (Gör du inte det kan du skriva in adressen manuellt i adressfältet på din webbläsare).
 3. På sidan väljer du ”Jag vill registrera mig som ny kund” och följer instruktionerna. När du har registrerat dig kan du behöva starta om din utrustning (dator och eventuell router).
 4. När det är gjort ska du kunna surfa.

Läs mer i det här informationsbladet.

 

Frågor och svar

 1. Vilken hastighet får vi och vad kostar det?
  Svar: Alla hushåll får 1 GBit (1000 MBit) både upp och ned. För detta betalar vi 115 kr/mån. Kostnaden går genom föreningen och debiteras varje hushåll via avgiften.
 2. Hur kontaktar jag Bahnhof?
  Ring på 010-510 00 00 eller maila dem på kundservice@bahnhof.se
 3. Behöver vi en router från Bahnhof för att komma ut på internet?
  Svar: Nej, det behövs ingen router för att bara komma ut på internet med dator. Däremot behövs en speciell router från Bahnhof (med en s k tjänstefördelare) OM man vill använda IP-telefoni.
 4. Kommer det att skickas ut inloggningsuppgifter mm till oss?
  Svar: Det behövs inga inloggningsuppgifter för att ansluta sig till vår nya internetleverantör. Följ bara de fyra stegen som är listade överst i informationsbladet från Bahnhof.
 5. Behövs en router från Bahnhof för trådlöst nätverk (wi-fi)?
  Svar: Du behöver inte köpa någon ny router om du bara behöver internet. Har du sedan tidigare en router för trådlöst nätverk så ska den funka även med Bahnhof.
 6. Behövs en router från Bahnhof för IP-telefoni?
  Svar: Ja, har du IP-telefoni via Bredbandsbolaget idag och vill behålla det även efter övergången till Bahnhof så behöver du dels teckna dig för IP-telefoni (via deras kundtjänst), dels behöver du köpa en särskild router från Bahnhof för 799:-
 7. Kan man behålla sitt gamla telefonnummer om man vill ha IP-telefoni från Bahnhof?
  Svar: Ja, kontakta Bahnhofs kundtjänst och be dem portera ditt gamla telefonnummer i samband med att du tecknar dig för deras IP-telefoni och beställer deras router. Enligt prislistan kostar det 199 kr i engångsavgift.

Information från PostNord

Uppdatering 2017-01-28:

PostNord har ännu inte delat ut någon information. Efter Sydsvenskans artikel 2017-01-21 så har PostNord bjudit in styrelsen för vidare diskussioner. Vi får se vart det leder. Samtidigt har också andra bostadsrättsföreningar hört av sig och berättat om liknande upplevelser.

I morgon torsdag 19/1 får alla* förmodligen en lapp från PostNord. Det handlar om deras krav på oss att förbättra arbetsmiljön för deras brevbärare och att de nu anser att vi i styrelsen inte agerat tillräckligt snabbt i frågan. Därför säger de sig sluta dela ut post om en månad om vi i styrelsen inte sätter upp sk fastighetsboxar i våra trapphus.

Vi i styrelsen vill börja med att understryka att vi ska göra allt som står i vår makt för att inte låta det gå så långt att PostNord slutar dela ut post. Vi vill också betona att vi inte tar lätt på brevbärarnas arbetsmiljö.

Men…

Vi är kritiska till deras metod och vi är skeptiska till om det här arbetsmiljöansvaret ensidigt vilar på oss som bostadsrättsförening. Vi är dessutom inte ensamma i att vara kritiska till PostNords agerande. På sajten postboxar.info sammanfattar Sveriges större bostadsrättsorganisationer och fastighetsägare en hållning som vi i styrelsen delar.

Sydsvenskan har skrivit en artikel om vår situation som publiceras torsdagen 19/1 och samtidigt återupptar vi dialogen med PostNord med förhoppningen att de genast kan dra tillbaka sitt hot.

* Av någon anledning är Tallen 2 (Mäster Eriksplan 9) inte med i PostNords förteckning. Kanske för att just det huset är godkänt. 

Medlemsrabatt på Sunfleet Carsharing

Sunfleets bilar parkerade utanför Björken 6. Fotograf: Peter Esse

Nu är Sunfleet-bilarna här. Det är en Volvo V40 och en Volvo V70 som står parkerade på gaveln till Björken 6, i korsningen Mariagatan och Sorgenfrivägen.

Som medlem i Malmö Nya Egnahemsförening får man en rabatterad månadsavgift hos Sunfleet. För att kunna nyttja rabatten så ska man skapa ett nytt medlemskap på deras hemsida och där ange en rabatt-kod. Denna kod får ni om ni hör av er till styrelsen på styrelse.mne@gmail.com. Vi kommer också skicka ut koden i samband med nästa infoblad.

Är ni redan medlemmar i Sunfleet? Tyvärr måste ni ändå skapa ett nytt medlemskap för att kunna få nyttja rabatten. Efter att ni har registrerat er på nytt så ska ni maila info@sunfleet.com och meddela att ni har nytt konto så blir det inte dubbelfaktura.  Och vill ni ha ut körstatistik från ert gamla konto innan det stängs så nämner ni bara det i mailet.