Fukt i källare

Under hösten har styrelsen samlat in information om vilka problem som upplevs rörande fukt i källarna. Vi har fått in mycket dokumentation och även om våra hus är byggda på ett sådant sätt att källarna är lite fuktiga så har vi funnit att det finns stora skillnader. Det finns i stort sett i alla hus ett eller flera ställen där problemen är så stora att de bör åtgärdas. I flera fall handlar det om fuktproblem som kan påverka byggnaderna negativt på lång sikt.

Vi har under januari också låtit gräva upp hål utmed Tallen 3 och Björken 7 för att bättre förstå hur husen är byggda och hur det ser ut runt husgrunden. Vi fann att husen är byggda direkt ovanpå matjord och med matjord runt om alla grunder. Vi fann också att det saknades någon som helst form av dränering dessutom att dagvattenledningarna från stuprören är i dåligt skick. Mot bakgrund av vad detta så är det inte så konstigt att vi har fuktiga källare. Matjorden binder vatten som dels kommer direkt från regn men också från stuprören. Den fuktiga jorden trycker mot källargrunden som ”suger” in fukten in i huset.

Vi kommer nu under våren titta på vilka alternativ som finns för att åtgärda vissa eller alla problem vi dokumenterat.

Vi vill också passa på att tacka alla er medlemmar som inkommit med dokumentation av fuktproblem ni funnit i källarna. Tack!

Motionera mera

Årsstämman som i år hålls den 23 maj är ett utmärkt tillfälle att lyfta frågor som berör hela föreningen. Har du och dina grannar något ni vill lyfta så tveka inte utan skriv en motion. Motioner ska vara inlämnande till styrelsen senast 14 april.

Du kan läsa mer om hur en årsstämma funkar här. Hör gärna av dig till styrelsen om du har några frågor.

Avgiftshöjning

Styrelsen har i samband med budget­arbetet inför 2019 beslutat att höja avgiften med 1%. Orsaken till denna höjning är allmänna ökningar inom framförallt våra driftskostnader där Riksbyggen räknar med höjningar på mellan 2-4%.

Att vi endast höjer med 1% beror på att vi har en stabil ekonomi och att andra större underhålls­insatser, som t ex fasad­renoveringar, som är inplanerade under de närmaste åren kommer till stor del kunna skjutas fram i tid.

Föreningens arkiv numera i Riksarkivet

Föreningens historiska dokumentation är donerad till Malmö Stadsarkiv som efter att ha gått igenom allt nu öppnat upp samlingen för allmänheten.

För två år sedan inleddes en röjning av styrelsens arkiv som funnits ostrukturerat samlat styrelserummet. Det visade sig att vi har alla protokoll och annan dokumentation sedan föreningen bildades 1898.

De första 30 årens handskrivna protokoll låg i inbundna böcker och visade sig vara fascinerande läsning. Vilhelmina Ward i Tallen 2 som höll i arbetet gjorde ett enastående jobb och tog sig dessutom tid att läsa igenom allt. Vad hon inte vet om föreningens historia är inte värt att veta.

En sida ur handskriven protokollbok från 1916 för Malmö Nya Egnahemsförening.

Efter att ha sorterat bort uppenbart skräp så resulterade arbetet i att vi för ett år sedan kunde donera inte mindre än 9 flyttlådor med dokument till Malmö Stadsarkiv. Där finns protokoll, anteckningar, årsberättelser, ritningar av olika slag samt diverse kvitton.

Vilhelmina Ward överlämnar nio flyttlådor med dokument från föreningens historia.

Vår samling som hanteras av Malmö Stadsarkiv är nu inlagd i det nationella Riksarkivet och omfattar 4,35 hyllmeter.  Den är ännu ej digitaliserad men här är en länk till Riksarkivets arkivpost. Då samlingen kan innehålla känsliga uppgifter kommer tillstånd att krävas av arkivarie innan utlämnande. Främst används den här typen av arkiv av släktforskare och amatörhistoriker men vem som helst är såklart välkommen. Det känns skönt att veta att vår långa och spännande historia bevaras åt eftervärlden.

Stämmans val till styrelse 2018-2019

Här är ledamöterna för styrelseåret 2018-2019 som stämman röstade fram i maj. Vi har samtidigt genomfört en omorganisation vad gäller roller, ansvarsområden och uppgifter, något som förberetts under förra styrelseåret. På det konstituerande styrelsemötet innan sommaren besatte vi de nya rollerna och hittills tycks den nya ordningen fungera bra. Tre personer har avgått vilket förstås ökat arbetsbördan för kvarvarande men styrelsen har ändå bedömt att det i nuläget inte behövs några fyllnadsval under innevarande styrelseår.

Protokollet från årstämman hittar ni en bit ner på denna sida.

Ordförande
Mattias Thorsen, Björken 6 (omval 2018)

Administration (Sekreterare)
John Jönsson, Tallen 2 (nyval 2018)

Ekonomi (Kassör)
Magnus Bjerhag, Tallen 3 (nyval 2018)

Tekniskt underhåll & brandskydd (Vice ordförande)
Elisabeth Hallström, Björken 3 (nyval 2018)

Fastighetsdrift & trädgård
Åsa Ahlander, Björken 6 (nyval 2017)

Om- och tillbyggnad
Jens Jansson, Tallen 1 (omval 2017)

Medlemstjänster
Martin Andersson, Tallen 3 (omval 2017)

Projekt
Malin Bergendahl, Björken 8, (nyval 2018)

 

Övriga roller

Revisor
Nils Möllerberg, Tallen 1

Revisor
Lena Skinnar, Tallen 3

Revisorsuppleant
Mikael Ringman, Tallen 2

Valberedning
Ann-Christine Buch, Tallen 3
Linda Johnsson, Tallen 1
Jonas Gillberg, Björken 6

Trädgårdsdag söndag 14 oktober

Dags för årets sista gemensamma trädgårdsdag, då samtliga hus hjälps åt att göra höstfint i våra trädgårdar. Husvärdarna i respektive hus kommer som vanligt att informera om vad som ska göras på just denna dag.

Det kommer som vanligt finnas två containrar på plats under helgen.

Efter avslutad trädgårdsdag, cirka kl 14.00, är alla välkomna på korvgrillning på Tallen-husens gemensamma gård.

Korvgrillning hos Björken 6 efter trädgårdsdagen oktober 2017

Ännu en uppdatering om relining

Vi har nu kommit mer än halvvägs in i relining-projektet. Alla Tallen-husen är klara och godkända, och Repipe håller som bäst på med Björken 3. Därefter är det Björken 6 på tur och med hjälp av ett extra arbetslag kommer de arbeta med Björken 8 parallellt. Alltihop avslutas med Björken 7 som ni kan se i tidplanen nedan.

GRÖN = Informationsmöte
BLÅ = Relining

För er som vill byta ut er toastol samtidigt som reliningen så finns här en blankett ni kan fylla i och antingen lämna till reliningskillarna, eller posta till Repipe Sverige AB, Tueängsvägen 15, 291 92 Kristianstad.

Och vill ni veta mer om projektet kan ni läsa mer här.

Uppdaterad tidplan för Relining

Relining pågår som bäst i Tallen 3 nu och eftersom det uppstått vissa förseningar kommer här en uppdaterad tidplan.

Näst på tur står Björken 3 som ska påbörja nyckelinsamling under denna vecka (vecka 24). Vår entreprenör Repipe kommer att hålla ett informationsmöte med de boende i Björken 3 under vecka 27 (2-6 juli). De boende kommer kallas via lapp i brevlådan. Därefter tar Repipe semester under fyra veckor och påbörjar arbetet i Björken 3 vecka 32 (6-10 augusti).

Läs här för mer information om hur arbetet går till och hur det kommer att påverka dig som medlem.

SVART = Nyckelinsamling
GRÖN = Informationsmöte
BLÅ = Relining
RÖD = Besiktning

Dags för Årsstämma 2018

Varmt välkomna till årets stämma för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahem. Mötet hålls torsdagen den 24/5 kl 19:00 och vi är som vanligt i Sorgenfriskolan, ingång A.

Efter mötet dröjer vi oss kvar i skolan och dricker något gott tillsammans med lite kallskuret, ost och kex från Möllans ost.

För att spara på miljön delar vi i år inte ut en tryckt årsredovisning till alla hushåll. Årsredovisningen finns istället att ladda ner här:

Årsredovisning MNE 2017

Ni kan också få en utskriven årsredovisning genom att kontakta styrelsen.

För er som är nyfikna på vad en stämma är och hur det går till så har föreningen Bostadsrätterna (tidigare SBC) satt ihop en matnyttig broschyr som ni kan ladda hem här. Här finns också en broschyr som beskriver hur ni kan göra om ni inte kan närvara men ändå vill rösta på dagordningens frågor. Har ni några frågor eller funderingar är ni såklart också välkomna att kontakta styrelsen.

Om föreningsstämma (Bostadsrätterna)

Om Fullmakt, ombud och biträde (Bostadsrätterna)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fråga om kallelse behörigen skett.
 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning.
 9. Framläggande av revisorernas berättelse, eventuella anmärkningar och styrelsens förklaring däröver.
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antal revisorsuppleanter.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Val av extern revisor.
 18. Val av valberedning, som skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
 19. Beslut om stadgeändring avseende lagrändringar. Se nedan.
 20. Beslut om delning av lägenhet nr 08604.005.0005. Se nedan.
 21. Styrelsen informerar.
 22. Stämmans avslutande.

Underlag till stadgeändring, punkt 19

Med anledning av förändringar i Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar (LEF) behöver vi justera våra stadgar. Det handlar om tidsfrister för kallelser och tillgängliggörande av handlingar inför stämma samt regelverket kring ombud och biträden.

För att ändra stadgarna krävs att man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen. På årsstämman 2017 röstade stämman ja till följande förslag;

26. Andra styckets andra mening:

Minst en månad före ordinarie föreningsstämma dock senast före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning som skall omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

ersätts med

Minst sex veckor före ordinarie föreningsstämma dock senast före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning som skall omfatta resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

29. Tredje styckets första mening:

Revisionsberättelsen skall avges varje år senast två veckor före ordinarie föreningsstämma, dock senast den 30 april.

ersätts med

Revisionsberättelsen skall avges varje år senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma, dock senast den 30 april.

29. Fjärde styckets första mening

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorernas anmärkningar samt styrelsens förklaring däröver skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de skall behandlas.

ersätts med

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorernas anmärkningar samt styrelsens förklaring däröver skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma, på vilken de skall behandlas.

33. Första styckets andra mening:

Kallelse skall ske till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post-befordran senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

ersätts med

Kallelse skall ske till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post-befordran senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma, dock tidigast sex veckor före stämman.

34. Femte stycket:

Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, närstående, eller annan medlem får vara biträde.

ersätts med

Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, närstående, eller annan medlem får vara biträde. Biträde har yttranderätt.
 
 Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.

36. Tillägg efter andra stycket:

Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.

Underlag till delning av lägenhet, punkt 20

En lägenhet är i juridisk bemärkelse en nyttjanderätt till en upplåtelse som bostadsrätt. Det är endast föreningen som via stämma kan skapa en upplåtelse. För en delning av lägenhet krävs att föreningen köper tillbaka nyttjanderätten för att sedan via en stadgeenligt kallad föreningsstämma upplösa denna. Därefter kan stämman besluta om nya nyttjanderätter som ska upplåtas som bostadsrätter och som då till sist kan säljas tillbaka till medlemmen. Stämmans beslut kräver endast enkel majoritet av de närvarande medlemmarna.

Delningen påverkar inte föreningens ekonomi eller andelstalen på något sätt. Den juridiska delningen har föregåtts av att medlemmen skapat två fysiska lägenheter genom att ha byggt igen mellan lägenheterna.

Denna fråga handlar om att juridiskt godkänna en delning av Kerstin Håkanssons tidigare sammanslagna lägenhet i Björken 6. Styrelsen föreslår att stämman skall besluta följande;

 • Bostadsrätten till lägenhet nr 005.0005 skall upphöra.
 • Lägenhet nr 005.0005 skall delas till två nyttjanderätter och därefter upplåtas såsom bostadsrätter benämnda lägenhet nr 08604.005.0028 och lägenhet nr 08604.005.0029.

Gemensam trädgårdsdag 22/4

Söndagen den 22/4 är det dags för årets första gemensamma trädgårdsdag, då samtliga hus hjälps åt att göra vårfint i våra trädgårdar.  Husvärdarna i respektive hus kommer som vanligt att informera om vad som ska göras på just denna dag. Efter avslutad trädgårdsdag, cirka kl 14.00, är alla välkomna på korvgrillning hos Björken 7. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma! Den första gemensamma trädgårdsdagen i höst blir söndagen den 14/10.