Styrelsen informerar: Maj 2022

Årsstämma – Tänk på möjligheten att delta via fullmakt
Torsdag 19 maj, kl. 19:00 Sorgenfriskolan, ingång A, vån. 4
Alla har i sitt brevinkast fått en skriftlig kallelse till årets föreningsstämma. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta. Inte minst med tanke på att vi önskar ett välgrundat demokratiskt beslut kring förslaget på avgift för inredd källare, se bilaga till kallelsen (även bifogad).

Här finns verksamhetsberättelsen för 2021 att läsa inför årsstämman:

https://www.mne.se/wp-content/uploads/2022/05/Verksamhetsberattelse-MNE-2021.pdf

Fullmakt
Om du inte kan delta personligen, finns det möjlighet att anlita en annan medlem som ombud – som med fullmakt kan göra din röst hörd. Medlem kan bara vara ombud för en person. Bifogat eller via nedanstående länk finns en blankett för fullmakt att skriva ut och fylla i när ni ber en granne som ska närvara vid stämman, att föra er talan och utöva er rösträtt!

Har du inte möjlighet att skriva ut, så kan ni vända er till respektive husvärd för att få denna blankett i pappersform.
Ladda hem för utskrift: https://www.bostadsratterna.se/sites/default/files/fullmakt.pdf

Påminnelse om OVK (Obligatorisk ventilationskontroll),
samt rengöring av ventilationssystem
Vecka 21, med start måndag 23 maj
I utskick  via husvärdarna i mitten av april informerade styrelsen utförligt om kommande OVK (även bifogat). Läs gärna igenom en gång till så att ni är helt förberedda på vad det innebär och vad ni själva måste ombesörja innan besiktningen.

Firman som genomför denna och rapporterar till föreningen och Malmö stad heter OVKservice Syd AB och kommer att lägga budlappar i era brevinkast med information och planerad dag för besök i respektive lägenhet 1-2 veckor före 23/5.

Det är mycket viktigt att de får tillträde till din lägenhet när de behöver det. Om du inte kan vara hemma när firman planerar att komma till dig, lämnar du nyckel till en granne eller till firman, som kommer finnas på Mäster Eriks plan 10A kl 07.50 för att ta emot nycklar (i tidigare utskick stod det felaktigt Mäster Palmsgatan 10 A).

Om du lämnar nyckel till en granne, informerar du firman om detta via SMS till numret som står på budlappen.

Renovering och ombyggnad – glöm inte att anmäla!
Under pandemiåren har vi haft många medlemmar som anmält och påbörjat renoverings- och ombyggnadsarbete i sina lägenheter. Samtidigt har vi försökt tydliggöra och kvalitetssäkra arbetsprocessen sett ur föreningens synpunkt vilket givetvis även gynnar varje enskild medlem. Vi äger dessa lägenheter gemensamt så om något går fel vid renovering eller ombyggnad drabbas i regel samtliga medlemmar av ökade kostnader. Den viktigaste ändringen av våra rutiner är således att vi numera kräver besiktningsfirma vid all typ av renovering och ombyggnad.

Vi har för närvarande fem ärende som i det närmaste är avslutade och där vi i princip väntar på att besiktningsprotokoll ska inkomma. Sju ärende är anmälda och har hunnit olika långt i processen mot att godkännas så att arbetet kan påbörjas. Ytterligare åtta ärende pågår för fullt.

Vi hoppas på er förståelse för att processen tar en tid i anspråk för alla inblandade och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra processen. En mycket betydande sak som vi lärt oss är vikten av att enskilda medlemmar alltid ska vända sig till Stadsbyggnadskontoret (SBK) med skriftlig förfrågan kring huruvida det krävs teknisk anmälan/bygglov, och få deras svar dokumenterat, skriftligt. 

Skyddsrum
Vi har inga godkända skyddsrum i våra fastigheter. På MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida hittar du information om var du hittar närmaste skyddsrum.
Länk: www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/hitta-ditt-narmaste-skyddsrum/

Sophantering – för allas trevnad
Håll rent vid våra miljöstationer och sortera rätt. Miljöstationerna är till för hushållssopor, för större emballage och kartonger hänvisar vi till återvinningsstationerna längre ner på Spånehusvägen längs idrottsplanen eller vid Coop Folkets Park, likaså om det om det är fullt i något kärl (oftast kartong) eller vänta med att slänga tills det finns plats, så slipper vi överfulla kärl och extratömningar.

Ljudlig glasåtervinning
Tyvärr är miljöstationerna belägna så nära våra hus att en del medlemmar störs kraftigt av ljud när man slänger framför allt glas. Vänligen respektera dina grannar och tänk på att inte slänga glas under tidig morgon och kväll. Tack för visad hänsyn!

Vi önskar er en fortsatt solig vår!
Styrelsen MNE

Styrelsen informerar: Mars, 2022

Årsstämma: Torsdag 19 maj

Nu planerar vi för en helt fysisk årsstämma igen. Vi återkommer med kallelse och 

dagordning när det närmar sig. Mötet kommer hållas på Sorgenfriskolan, kl. 19, torsdag 19/5. Motioner önskar vi få in senast den 31/3.

Gemensam trädgårdsdag: Söndag 24 april

Årets första gemensamma trädgårdsdag blir söndag 24/4. I år är det Björken 6 på Mäster Eriksplan 12 som står för grillning och fika på eftermiddagen. Cirka kl. 14 är alla medlemmar välkomna dit, hoppas vi ses där!

Tänk på djurlivet
Om ni vill börja med trädgårdsarbetet tidigare, går det givetvis bra, men var försiktiga och rensa inte allt för mycket så länge det är kyligt. Djur och insekter trivs ju bra under lite torra löv.

Containrar
Två containrar kommer att finnas utplacerade, dels på trottoaren i svängen på Mäster Eriksplan mellan Björken 8 och Björken 7 och på den grusade trottoaren på Spånehusvägen mellan miljöstationens grind och grinden in till Tallen 2 på Spånehusvägen. 

Dessa är till för trädgårdsavfall och om det finns plats så kan även saker som står och skräpar i gemensamma utrymmen slängas, så som trasiga trädgårdsmöbler, redskap etc. (obs! ej farligt avfall eller elavfall). Sådant som inte är trädgårdsavfall får slängas mot slutet av dagen om det då finns plats. Vid större behov av att rensa gemensamma utrymmen, kan husvärden skicka en förfrågan till styrelsen om container för källar- eller vindsröjning. 

Observera att containrarna inte är till för privata saker som man vill slänga. Sådant får man ordna med själv eller samordna med grannar på annat sätt. Tack!

Lägenhetsnummer och skyltar

Som vi tidigare informerat om har visat sig att en del lägenhetsnummer (det nationella numret med fyra siffror) inte stämmer. Varken i officiella register eller det nummer som står på etiketten på lägenhetsdörrarna; något som bland annat kan bero på sammanslagningar av lägenheter. 

Styrelsen har nu gått igenom samtliga lägenheter och beställt nya skyltar till dörrkarmarna som kommer att monteras av styrelsen på den gemensamma trädgårdsdagen. Samtidigt har vi påbörjat ett omfattande arbete att gå igenom vårt lägenhetsregister och rätta till där det under åren blivit felaktigheter vad gäller nationella lägenhetsnummer med vissa lägenheter, samt se till att Malmö stad, Lantmäteriet och till sist Skatteverket får korrekt information. De som är berörda kommer att informeras.

Mer information om lägenhetsnummer finns på Lantmäteriets hemsida (lantmateriet.se).

Information om förråd och lås

Vi vill påminna om att man som medlem inte äger sina förråd på vinden och i källare, man disponerar dessa. I samband med att medlemmar ansöker om att bygga upp på vindar eller ner i källare har man i regel fått göra omdisponeringar av andra medlemmars förrådsytor så att tillbyggnaden kan ske på ett smidigt sätt. Som medlem bör man således vara beredd på att byte av förråd kan bli aktuellt i det hus man bor i om någon planerar för tillbyggnad. 

Den medlem som bygger till förlorar givetvis sitt eget förrådsutrymme, men andras förråds placering kan behöva justeras vid ett sådant tillfälle. Det kan också bli fallet när föreningen måste förändra utformningen av de allmänna utrymmena på vind och i källare av andra orsaker. Det kan vara ett skäl att inte satsa för mycket på inredning och utrustning i de förråd man för tillfället disponerar.

Lås på förråd
Frågan om lås till källarförråd har aktualiserats efter att ett hus utsatts för källarinbrott då ett par låsbyglar klipptes upp och behöver ersättas. Medlemmar efterfrågade möjlighet att föreningen även bekostar säkrare lås till källarförråden generellt. Styrelsen har diskuterat detta men kommit fram till att det skulle innebära en betydande kostnad och att det rimligaste i stället är att vi alla ser till att inte låta portar och dörrar ner till källarna stå öppna. En tjuv som kommit in i källaren har oavsett låsbygel goda möjligheter att ta sig in i dessa förråd med klena träväggar och dörrar.

Felanmälan: Hagtorn Fastighetsservice

Med risk för att låta tjatiga vill vi påminna om att man vid felanmälan till Hagtorn, som inte gäller saker som måste åtgärdas akut, ska meddela att det går bra att de åtgärdar i samband med sin veckorond eller vid annat planerat arbete i våra hus. På så sätt besparas föreningen onödiga utgifter i samband med akuta utryckningar som debiteras extra. För närvarande är det torsdagar som ronden går.

Service av radiatorer

Under höst-vinter 2021 inleddes ett arbete med att smörja och lufta samtliga radiatorer i föreningen. Mitt i arbetet tvingade dock pandemin och den ökade smittspridningen oss att pausa arbetet. Tursamt nog verkar det som att vi hann med att gå igenom de hus som haft störst problem och vi håller nu på att se över hela värmesystemet. Vi avvaktar med service av resterande radiatorer tills vi vet hur vi kommer gå vidare med fortsatt underhåll av hela systemet. 

Med önskan om en fortsatt solig vår, det kan behövas i dessa tider!

Styrelsen MNE

Styrelsen informerar 2022-01-13

1. Inventering av eldstäder samt information om brandskyddskontroll och sotning

Malmö stad har ansvar för att alla aktiva sotningsanläggningar (i vårt fall eldstäder) inom kommunen  sotas och kontrolleras (brandskyddskontroll) i brandförebyggande syfte. För att utföra sotning och  brandskydds-kontroll har Malmö stad slutit avtal med ett antal sotningsentreprenörer som arbetar i tre  olika sotnings-distrikt. Vårt distrikt sköts av Simab. Enligt lag ska brandskyddskontroll genomföras var 6:e  år och sotning var 3:e år. Det är inom kort dags för brandskyddskontrollen av eldstäderna i vår förening  och vi är i färd med att inventera dessa för att genomföra en gemensam insats för brandskyddskontroll  samt sotning i de fall där det behövs. 

Håll utkik efter mejl från din husvärd som kommer att inhämta info om de eldstäder som finns i respektive  fastighet, samt vilket behov av sotning som finns av dessa. Är du som har en aktiv eldstad osäker på när  senaste sotning genomfördes rekommenderar vi att man sotar. Kostnad för brandskyddskontroll och  sotning ligger på den enskilde medlemmen. Fakturan går till föreningen som sedan vidarefakturerar den  enskilde medlemmen. 

2. Service av radiatorer i de fyra kvarstående husen 

Styrelsen har beslutat att samtliga hus ska få service av sina radiatorer men p g a covidsituationen både  innan jul och framför allt i skrivande stund så har den processen tagit paus. Vi återkommer till respektive  husvärd med information så fort firman, Komplett VVS, och vi bedömer att det kan genomföras  smittsäkert. 

3. Vad ingår i Hagtorns veckorond? 

Såväl husvärdar som medlemmar har efterfrågat vad som egentligen ingår i de veckoronder som vår  fastighetsskötare Hagtorns gör. Vi har skrivit ner det i detalj och försett alla husvärdar med den  informationen. Så vid frågor kan ni höra med er husvärd. Vi vill ju helst att Hagtorns åtgärdar  felanmälningar som inte är akuta i samband med sin rond så tänk vid felanmälan att vara tydliga med  information till Hagtorns om det är behov av akut åtgärd eller inte. 

4. Byte av brandvarnarbatteri 

Våra husvärdar har fått i uppdrag att inköpa batterier så att de kan hjälpa till att byta batterier i  brandvarnare som larmar. Om det behovet uppstår kan man antingen be sin husvärd om hjälp eller  hämta batteri hos husvärden och själv byta. I de fall själva varnaren verkar trasig får det förstås anmälas  till Hagtorns som får sätta dit en ny vid sin rond. 

5. Hantera överblivna cyklar på gården och i källaren 

Under åren har olika hus hanterat frågan om överblivna cyklar på lite olika sätt. En klok husvärd tog  kontakt med polisen och redde ut de lagliga aspekterna. Så här svarade ansvarig polis på  hittegodsavdelningen: 

”Dessa cyklar är tyvärr inte hittegods och kan därmed inte hanteras av Polisen. Listor med omhändertagna  cyklar upprättas för eget bruk ifall någon skulle undra var deras cykel tog vägen. När ni har förvarat  cyklarna en rimlig tid som enligt praxis hos dom flesta fastighetsförvaltare brukar vara 3 månader så kan  ni göra vad ni vill med cyklarna.” 

Så märk gärna upp de cyklar som inte tillhör någon, låt stå tre månader och om ingen gör anspråk på  dessa så kan ni till exempel auktionera ut i egna huset eller köra till tippen eller kontakta ReBike Malmö som hämtar alla övergivna cyklar helt kostnadsfritt och ser därefter till att de kan användas igen. 

Styrelsen önskar god fortsättning på det nya året trots allt elände med covidsmitta! Var rädda om er och era grannar!

Styrelsen informerar 2021-11-17

Ny styrelse

Tack för uppslutningen på vårt årsmöte 7/10! Inga motioner eller förslag behandlades denna gång. Vi avtackade avslutningsvis Mattias Thorsen som under 11 års tid förtjänstfullt varit ordförande i vår förening! 

Den nya styrelsen med åtta ordinarie och tre suppleanter är nu konstituerad och är i full fart med flera arbetsgrupper med olika ansvarsområde och projekt. Vi har haft och kommer att fortsätta med möten med flertalet samarbetspartners som till exempel vår fastighetsskötare Hagtorns, ekonomiska förvaltare Riksbyggen, Malmö stad och olika entreprenörer med flera.

Styrelsen:

Ordförande
Elisabeth Hallström, Björken 3

Vice ordförande
Jessica Håkansson, Björken 3

Sekreterare
Gabi Louisedotter, Tallen 2

Ekonomi (Kassör)
Karolina Palmér, Björken 7

Medlemstjänster
Erik Zivkovic, Björken 7

Renovering och ombyggnad:
Maja Lundberg, Tallen 1
Henrik Malm, Björken 3

Fastighetsdrift
Jan Sjöberg, Björken 6

Tekniskt underhåll
Felicia Korman, Tallen 3

Projekt
Emilia Angel, Björken 8
Fanny Lundström, Björken 3

Föreningens ekonomi

Efter genomgång av budgetförslaget för kommande år med Riksbyggen, vår ekonomiska förvaltare, är bilden att föreningens ekonomi ser bra ut och att ingen avgiftshöjning rekommenderas för nästa år.

Felanmälan, fastighetsskötsel – Hagtorns

Vår fastighetsskötare Hagtorns går en tillsynsrond varje vecka i alla hus inklusive trappuppgångar, källare och vindar som sker på torsdagar där de ser över ett antal punkter som ingår i vårt basavtal, där ingår t ex byten av lampor, smörjning och justering av dörrstängare, gångjärn och lås m.m.

Vi föreslår att medlemmar som önskar göra en felanmälan till Hagtorns via felanmalan@hagtornservice.se eller 040-618 84 64, själv bedömer om det verkligen behövs akut utryckning eller om åtgärd kan vänta till ordinarie veckorond. Vad som gäller meddelar man vid felanmälan. Om inget anges kan det uppfattas som akut och då debiteras vi extra, utöver vårt basavtal. 

Varje extrauttryckning som Hagtorns genomför, som till exempel att byta ett brandvarnarbatteri, kostar oss närmare 1000 kr (servicebil och påbörjad arbetstimme). Utöver att det blir dyrt för oss alla så kostar det även firman extra tid och medför onödig miljöpåverkan med extra bilkörning.

Husvärdar har efterfrågat bättre information vad gäller genomförda åtgärder efter felanmälningar. Vi återupptar rutinen att skicka Hagtorns månadsrapporter till alla husvärdar. Hagtorns beskriver vad som åtgärdats varje månad och vad som de lämnat till underentreprenörer, UE. Respektive husvärd kan då se om de bedömer att deras grannar är berörda och kan skicka vidare lämplig information.

Årlig brandskyddsrond

I månadsskiftet november/december sker den årliga brandskyddsronden med NOHA, (före detta Brand & Industriskydd), enligt myndighetskrav på systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Då servas alla brandsläckare i allmänna utrymmen samt våra hänvisningsarmaturer i källarna. 

Observera att trapphusen är utrymningsvägar och därför inte får användas till förvaring (detta gäller t ex skor, kläder, möbler, leksaker, eller växter placerade på golvet). Vid brand kan de sakerna bidra till att rökfylla trapphuset och försvåra utrymning. Trapphusen är räddningstjänstens väg in och ut vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma in och ut snabbt. Grundregeln är att trapphusen ska hållas fria samtidigt som tillgängligheten för funktionshindrade och äldre bör underlättas. Hjälpmedel placeras så att de inte hindrar utrymning. Även källar- och vindsgångar utgör utrymningsvägar och ska hållas fria från förvaring utöver cyklar och barnvagnar. Tänk på att placera cyklar och barnvagnar i källaren så att de i möjligaste mån inte hindrar utrymning. 

Passa på att kolla era egna brandvarnare och byt batterier. Vi ska vara rädda om varandra!

I skrivande stund utreder vi tillsammans med firman ett alternativ till de brandvarnare som sitter i trappuppgångar och andra allmänna utrymmen. Allt som oftast tycks de krångla trots regelbundet batteribyte varje år vid denna tid. Vi ska se om de kan ersättas av ett centralt larmsystem som är mer hållbart och säkrare. Vi återkommer med information.

Renovering och ombyggnad

Tidigare kallade vi detta för om-och tillbyggnad, men har insett att det kan vara missledande. Många tänker att det inte omfattar renovering av till exempel badrum och kök, men så är fallet. Vi bor i äldre fastigheter (byggår 1917–1935), där stor omsorg och hänsyn måste visas i relation till de förutsättningar som det innebär rent byggnadstekniskt när denna typ av projekt påbörjas. Man kanske inte tänker på alla de föreningsgemensamma installationer som berörs när man ska riva ner/ bygga upp. Vi omfattas också av Malmö stads q-märkning som innebär vissa begränsningar kring vad som får genomföras.

Vi arbetar för att få bättre kvalitetssäkring kring medlemmars renoverings- och ombyggnadsarbeten genom att kräva besiktning av allt sådant arbete. Detta både för den enskilda medlemmens skull och för oss alla i föreningen som annars riskerar att drabbas ekonomiskt till följd av eventuella skador som kan uppstå, om allt inte skett enligt gällande branschregler och lagar. 

Vi har på vår hemsida försökt beskriva vår procedur kring detta tydligare. Där kommer även snart att finnas checklista liksom anmälningsblankett att hämta hem. Vid kontakt med styrelsen kan vi bistå med tips på firmor som erbjudit att åta sig uppdrag för våra medlemmar, både med besiktning och som kontrollansvarig.

Fjärrvärme och radiatorer

Då över hälften av medlemmarna i ett av våra hus rapporterat problem med värmen, fick samtliga radiatorer i det huset gås igenom och injusteras. Hela husets system är sammanlänkat och för att få ett jämnt och effektivt flöde krävdes det att alla radiatorer sågs över. Något som är bäst både för komfort, miljö och ekonomi. Vid genomgången upptäcktes mycket luft i värmesystemet vilket påverkade värmesituationen i en överväldigande del av lägenheterna. 

I nuläget är ytterligare två hus planerade. Vi ser löpande över behovet i övriga fastigheter och återkommer med information via husvärdarna – så håll utkik efter aktuell information. 

Obs! Lufta inte dina radiatorer på egen hand, då detta kan medföra problem i övriga husets värmesystem. 

Julgranar

Under åren så har vi märkt ett avtagande intresse för den gemensamma glöggträffen på någon av gårdarna i samband med att julgranar sätts upp vid första advent. Det är en tid som kräver engagemang på många olika håll, speciellt bland barnfamiljer. Därför ställer vi in den i år och ser inför nästa år om det framkommer önskemål om att återuppta traditionen som även naggats i kanten av Coronarestriktionerna. 

Det är inte heller alla som vill ha julgran och hellre sätter belysning i befintliga träd. Kom överens i respektive hus hur ni vill göra.

Styrelsen MNE önskar alla en fin jul- och nyårshelg 2021!

Styrelsen informerar 2021–03–24

Notera att denna information skickats ut tidigare till alla husvärdar 2021-03-24

Årsmötet framflyttat

På grund av fortsatta Covid-restriktioner har styrelsen MNE beslutat att även i år skjuta upp föreningens årsmöte som normalt sett skulle varit i slutet av maj. Vi hoppas att vaccinationerna kan vara helt klara till augusti så att ett fysiskt årsmöte kan hållas i månadsskiftet augusti/september. Vi återkommer med information och kallelse i god tid.  

Motioner tar vi gärna emot redan nu, och helst innan mitten av maj så att styrelsen hinner arbeta med dem innan semesterperioden börjar. Man kan skicka in både via e-post och med vanlig post, styrelse.mne@gmail.com. alternativt c/o Mattias Thorsen, Mäster Eriksplan 12K, 211 58 Malmö. 

Räkenskaperna för verksamhetsåret 2020 kommer att hanteras på sedvanligt sätt och årsredovisningen och revisionsberättelsen publiceras här på vår hemsida under maj månad.

Styrelsen har haft begränsad arbetskapacitet under en tid på grund av sjukdom. Vi har kunnat få visst stöd av andra föreningsmedlemmar som har haft kunskap och intresse av att hjälpa till. Det är vi tacksamma för och vi vill gärna samarbeta i arbetsgrupper som tar på sig en uppgift under kortare tid. Alla som vill bidra till vårt gemensamma arbete är välkomna att höra av sig till styrelsen eller valberedningen, där Jonas Gillberg, jonas.gillberg@sydsvenskan.se, är sammankallande. Vi behöver intresserade och arbetsvilliga personer i styrelsen, men också övriga som kan stötta styrelsen med kunskaper om till exempel ekonomi, teknikfrågor, miljöaspekter, trädgård, fastighetsskötsel mm.

Ny firma som klipper häckar

Avtalet med Trädvårdscentrum, som klippt våra häckar två gånger om året, gick ut 2020 och styrelsen beslutade upphandla en ny firma. Vi har haft tre firmor som varit intresserade och av dessa har vi valt Sydkustens Trädvård. Jeanette och Josef heter de som kommer att arbeta i våra trädgårdar framöver med häckklippning. De är arborister och kommer också att kunna hjälpa oss med annan beskärning av till exempel fruktträd och buskar när det behövs. Den första häckklippningen är inbokad till vecka 24, veckan innan midsommarveckan. Den andra klippningen blir vecka 35, den första veckan i september. Vi meddelar på nytt när det närmar sig så att alla hinner plocka undan i sina bersåer.

Årets första infoblad 2021

Detta är det första infobladet för 2021, som distribuerats till alla medlemmar digitalt och i våra trapphus.

Vedeldning i kamin/kakelugn, vad gäller?

I våra fastigheter finns en del lägenheter som har kamin eller kakelugn. Vi vill därför påminna om de regler som gäller kring vedeldning i tätort. Enbart som trivseleldning, med torr lövved, högst 2 gånger per vecka, bara i perioden 1 oktober till 31 mars. Extra försiktighet gäller, eftersom det inom 100 meter finns förskolor, skolor och rekreationsområden.

Medlem ansvarar för, och bekostar själv sotning enligt Malmö stads riktlinjer. Se följande länk:
https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Inomhusmiljo/Elda-med-ved.html

I dessa regler pekar man på att rök från småskalig eldning kan, särskilt vid ofullständig förbränning, innehålla en rad ämnen som påverkar hälsan negativt. Därför ska man vara särskilt försiktig med eldning om det inom 100 meter finns daghem och skolor vilket råkar vara fallet för flera av våra fastigheter.
Mot bakgrund av detta avråder Styrelsen MNE numera från nyinstallation av kamin och hänvisar framför allt till den negativa miljömässiga följden av vedeldning i tätort.

Våra förråd i källare och på vind, vad gäller där?

Det kan vara bra att känna till att man som boende i Malmö Nya Egnahemsförening inte äger förråd varken i källare eller på vind. Man disponerar sina förråd. Det är lätt att det blir missförstånd. Tyvärr är det en del mäklare som har varit otydliga i sin information om detta förhållande i samband med försäljning av lägenheter i vår förening. Styrelsen ska förtydliga förhållandet i den information som riktar sig till mäklare på vår hemsida.

I samband med att medlemmar ansöker om att bygga upp på vindar eller ner i källare har man i regel fått göra omdisponeringar av andra medlemmars förrådsytor så att tillbyggnaden kan ske på ett smidigt sätt. Som medlem bör man således vara beredd på att byte av förråd kan bli aktuellt i det hus man bor i om någon planerar för tillbyggnad. Den medlem som bygger till förlorar givetvis sitt eget förrådsutrymme men andra förråds placering kan behöva justeras vid ett sådant tillfälle. Det kan också bli fallet när föreningen måste förändra utformningen av de allmänna utrymmena på vind och i källare av andra orsaker. Det kan vara ett skäl att inte satsa för mycket på inredning och utrustning i de förråd man för tillfället disponerar.

Felanmälan, vad är viktigt?

Styrelsen har hört att det ibland kan vara svårt för föreningens fastighetsskötare och deras entreprenörer att komma i kontakt med de medlemmar som gjort felanmälan, per telefon eller mejl till felanmalan@hagtornservice.se, vid skador eller fel i lägenheten, eller om man uppmärksammat något galet i fastighetens allmänna utrymmen. Även om man har fått rätt kontaktuppgifter så händer det att medlemmar inte svarar när de rings upp för att boka besök, vilket kan behövas akut. Det är speciellt oroväckande när det gäller risk för vattenskador, som kan ställa till stora arbeten och omkostnader som drabbar alla i föreningen.

Kom därför ihåg att lämna kontaktuppgifter där fastighetsskötare och/eller entreprenörer lätt kan nå er dagtid! Be gärna granne, husvärd eller någon i styrelsen om hjälp att vara kontaktperson om ni själva har svårt att nås eller öppna för dem som ska åtgärda felet.

Jag får en lysande idé, vad gör jag?

Plötsligt är den bara där, den mest lysande idén på länge och den handlar om något som kan bli bättre för både mig och mina grannar i huset. Hur går jag vidare då? Lämpligen med att förankra tanken och idén bland grannarna, och höra med husvärden om man kan diskutera det på till exempel ett husmöte. Därifrån kan man sedan, om idén omfamnas av flera i huset, föra den vidare till styrelsen. Vi tar gärna emot förslag till förbättringar på olika sätt men vill helst veta att huset haft möjligheten att diskutera gemensamt innan vi agerar.

Idén kan ju också vara av mer allmän karaktär när det gäller förvaltningen av våra hus och trädgårdar eller så känner du att det finns lite överskottsenergi som skulle kunna komma styrelsen till gagn. Då är du givetvis välkommen att kontakta styrelsen direkt och diskutera om du kan få delta i något projekt som vi arbetar med eller starta upp något som vi tillsammans kan arbeta med.

Dräneringen, vad händer nu?

Det är ett projekt som nu snart är klart i Björken 6. Det har varit ett ganska omfattande arbete och även speciellt krävande då huset är ett av föreningens största hus. De fem radhus som är integrerade i huset har egna ingångar, med stora stentrappor som monterats ner och återställts med mycken möda. Arbetet med detta har beskrivits som tämligen unikt! En firma, Henda, som är specialiserade på kyrktrappor har gjort den delen och resultatet har blivit mycket bra. Det återstår en del arbete med återplantering av växter till våren och innan dess ska även en ny miljöstation mot Sorgenfrivägen byggas, och gaveln mot Sorgenfrivägen färdigställas. I och med detta har föreningen genomfört dränering i tre av våra sju hus, utöver Björken 6 även Tallen 3, som var pilotprojekt 2019, och Björken 7 där arbetet var klart under sommaren 2020. Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar i dessa hus för deras tålamod och goda samarbete!

Styrelsen har bestämt att inte gå vidare med dränering i ytterligare hus i år utan tar paus med dessa projekt resten av året. Under senhösten tar vi ställning till när vi kan gå vidare med övriga hus och i vilken takt och omfattning.

Nyårshälsning från styrelsen

Styrelsen i MNE vill passa på att önska alla boende i vår förening ett mindre utmanande nytt år 2021! De utmaningar som naturligtvis kommer får gärna vara av en mer positiv karaktär än hittills!

Det gångna året har varit påfrestande för alla och envar på många olika sätt. Vi i styrelsen har lagt om vårt arbetssätt precis som flertalet andra tvingats göra. Vi ses numera bara digitalt både inom styrelsen och med våra samarbetspartners. Det har trots allt fungerat ganska bra. Vårt försenade årsmöte i höstas, som var såväl digitalt som fysiskt, kanske inte fungerade helt optimalt men vi tar med oss lärdomar från detta.

Vi vill också vara tydliga med att en del insatser av underhållskaraktär som har varit planerade i enskilda lägenheter har fått sättas på vänt då vi ser att vi måste följa Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi försöker meddela de boende det gäller så att man vet hur vi tänker. Akuta åtgärder har givetvis genomförts men så coronasäkert som möjligt. 

Vi vet också att en del familjer i föreningen har drabbats av corona och har samtidigt sett hur fint grannar ställt upp och hjälpt till. Det värmer! Får ni problem så tveka inte att kontakta styrelsen eller husvärdar så försöker vi hitta lösningar gemensamt.

Har ni tankar och funderingar på förbättringar i ert hus så ta gärna upp det med husvärden som kan kalla till husmöte (digitalt är att rekommendera just nu!)  så ni kan diskutera tillsammans med övriga boende. Det är bra att styrelsen vet att förslag är väl förankrade i respektive hus innan vi går vidare med eventuella utredningar och åtgärder.  

Som vi redan skrivit om i vårt Infoblad och på hemsidan så har styrelsen valt att inte höja föreningens avgift 2021. Corona pandemin har lagt hämsko på en del aktiviteter som vi annars kanske startat och vi vill också tänka på våra medlemmars ekonomi.

Med detta vill vi önska er alla som bor i Malmö Nya Egnahemsförening ett så Gott Nytt År som möjligt 2021!

Styrelsen MNE

Mattias, Magnus, Karolina, Henrik, Erik, Jan, Jessica, Fanny, Elisabeth

Malmö 2020-12-29